Angliškai

DOKUMENTAI, PASAKOJANTYS APIE MIKALOJAUS DAUKŠOS  ASMENĮ

1. D.L.K. Kazimiero Jogailaičio tarp 1440 ir 1447 09 04 Gardine surašytas aktas apie suteikimą Daukševičiui dviejų žmonių. Išspausdino F. Leontovič Akty Litovskoj Metriki L 1896 p. 6 (N.7).
 
2. 1525 05 18 aktas, sudarytas Gedgaudaičių ir Mikalojaus Daukšaičio apie pardavimą pastarajam pusės Babėnų dvaro. Ištraukų pateikia J. Jablonskis Tautoje ir Žodyje VIII p. 414.
 
3. 1528 04 24 Bernotų aktas apie pardavimą Baltramiejui Mikolajaičiui Daukšaičiui Miko Jodeikaičio. Ištraukų duoda K. Jablonskis 1.c. p. 414.
 
4. 1529 03 07 Bernotų pardavimo aktas Babėnų pusei, parduotai Mikalojui Daukšaičiui. Ištraukų duoda K. Jablonskis. l.c. p.414.
 
5. 1547 07 24 dalybų raštas tarp Baltramiejaus Mikolaičio ir kitų. Ištraukų duoda K. Jablonskis. l.c. p. 414.
 
6. 1574 05 21 vyskupo Petkevičiaus testamentas, kurio vykdytojų tarpe yra ir M. Daukša. Išspausdino K. Jablonskis. l.c. p. 357-361.
 
7. 1579 m. Tarkvinijaus Pakulo vizitacijos aktas su užrašais apie M. Daukšą. Išspausdino K. Jablonskis Archivum Philologicum IV 1933 p. 68-77.
8. 1585 06 17 teismo antstolio pareiškimas, kad Daukša šaukiąs į teismą Šemetas.
Išspausdino E. Volteris Postilla II 1909 p. XXV.
9. 1585 07 02 to paties antstolio pareiškimas tuo pačiu reikalu.
Išspausdino E. Volteris l.c. p.XXVI.
 
10. 1586 03 05 Baltramiejaus Mikalojaičio Daukšaičio testamentas.
Ištrauką duoda K. Jablonskis Tautoje ir Žodyje VII 1931 p.415.

11. 1587 04 01 Morkaus Vnučkos testamentas, kuriame liudininkų tarpe yra nurodytas ir M. Daukša, nors po pačiu testamentu jis greta kitų liudininkų ir nepasirašė.

Išspausdino (H. Merczyng) Monumenta Reformations I 1 1911 p. 104-112 (²1925)
.
12. 1588 10 07 skundas prieš Daukšos valdinį.
Išspausdino E. Volteris Postilla II 1909 p. XXVI.
 
13. 1589 06 24 teismo antstolio pranešimas, kad M. Daukšai esą perduoti Badauskių ir Visginų palivarkai.
Išspausdino E. Volteris l.c. p.XXVII.
 
14. 1590 07 04 M. Daukšos byla su Šemetomis dėl Badauskių ir Visginų palivarkų.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.416.
 
15. 1590 11 08 Babėnų padalijimas tarp M. Daukšos ir jo pabrolių.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.414.
 
16. 1590 00 29 Uršulės Baltramiejienės Daukšienės dovanojimo aktas dukterims.
Išspausdino K. Jablonskis l.c. p.383-386.
 
17. 1591 07 25 teismo antstolio raštas, kad Daukšai esąs įteiktas šaukimas į teismą.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Archivum Philologicum IV 1933 p.84.
 
18. 1591 10 10 M. Lechavičiaus M. Daukšai duotas įgaliojimas atsiimti iš Šemetų Baldauskius ir Visginus.
Išspausdino E. Volteris Postilla II 1909 p.XXVII-XXVIII.
 
19. 1591 10 17 aktas apie atidėjimą M. Daukšos bylos su Šemetomis.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Tautoje ir Žodyje VII 1931 p.416.
 
20. 1591 11 08 teismo sprendimas Gedgaudų ir M. Daukšos byloje. Išspausdino K. Jablonskis. l.c. p.361-364.
 
21. 1595 01 07 Jacevičiaus skundas prieš Joną Baltramiejaitį Daukšą.
Ištraukų duoda K. Jablonskis. l.c. p.364-365.
 
22. 1592 01 12 teismo antstolio pranešimas apie įteikimą Daukšai Šemetienės pareiškimo.
Ištaukų duoda K. Jablonskis l.c. p.416.
 
23. 1592 01 15 Abromo Jokubavičiaus byla su M. Daukša.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p. 416-417.
 
24. 1592 01 16 Jokubavičiaus skundas prieš M. Daukšą.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.417.
 
25. 1592 01 31 teismo sprendimas M. Daukšos ir Šemetų byloje.
Išspausdino K. Jablonskis l.c. p.365-382.
 
26. 1592 02 03 teismo antstolio pasiaiškinimas Jokubavičiaus byloje su M. Daukša.
Išspausdino K. Jablonskis l.c. p. 381-382.
 
27. 1592 02 05 M. Daukšos skundas prieš Šemetas dėl Kazaičio miškelio iškirtimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.417.
 
28. 1595 10 09 M. Daukšos skundas prieš Rupaitį ir kitus, išplėšusius Gregoravičiaus ir kitų ūkį.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
29. 1593 01 14 M. Daukšos skundas prieš jo kamendorių Joną Ruchliką. Išspausdino K. Jablonskis l.c. p.387.
 
30. 1593. (30) M. Daukšos skundas dėl Tamoševičiaus sumušimo. Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.417.
 
31. 1593 06 26 Daukšos skundas dėl Radziminskio grasinimų. Išspausdino K. Jablonskis l.c. p.387-388.
 
32. 1593 10 09 Karoliaus Katkevičiaus ir kitų susitarimas dėl Grūstės kaimų.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.417-418.
 
33. 1593 10 22 Gregoravičiaus skundas, kad, važiuodamas iš M. Daukšos Getautiškių, jis pametęs dokumentus.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
34. 1594 02 05 P. Ažagio skundas dėl įsibrovimo į M. Daukšos valdomą Kražių altarijos dvarą.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
35. 1594 09 28 teismo antstolio Daugėlos pažymėjimas, kad teismo posėdis, skirtas M. Daukšos bylai su Karklėnų ūkininkais, neįvykęs.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
36. 1595 06 01 M. Daukšos byla su Bukantu dėl Gedminaičio sumušimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
37. 1595 10 03 M. Jonavičiaus skundas dėl M. Daukšos valdinio Gricevičiaus vagystės.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
38. 1596 01 10 B. Motiejevičiaus raštas, kad jis iš M. Daukšos pasiskolino 25 kapas grašių.
Išspausdino E. Volteris Lietuvių Tautoje II 1 1911 p.119-121.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.414.
 
39. 1596 01 30 pripažinimas M. Daukšos užstato teisių Babėnams.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l. c. p. 414.
 
40, 41. 1596 01 30 du M. Daukšos skundai prieš Vasūną ir Zabielą dėl Stanislovo Tamoševičiaus sumušimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418.
 
42. 1596 02 03 M. Daukšos valdinio Jonikaičio skundas prieš Karklėnų valdinius dėl sumušimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.418-419.
 
43. 1596 03 03 to paties skundas dėl arklių vogimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.419.
 
44. 1596 06 17 Šemetos raštas su nurodymu, kad M. Daukšos tarnautojas Katurėnas gavęs priteistus pinigus.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p. 419.
 
45. 1596 06 21 Stanislovo Daukšos skundas, kad B. Motiejevičius neleidęs įvesdinti M. Daukšos į Babėnus.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.419.

46. 1597 02 07 M. Daukšos valdinio P. Mikalojevičiaus skundas, kad Vašaitis iškirtęs M. Daukšos miškelį.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p. 419.

47. 1597 10 07 teismo sprendimas, liečiąs M. Daukšos bylą su B. Motiejevičium.
Išspaudino K. Jablonskis l.c. p. 388-391.
 
48. 1597 10 15 teismo sprendimas, liečiąs M. Daukšos žmogaus Jucevičiaus bylą su Šemetiene.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Archivum Philologicum IV 1933 p.84.
 
49. 1599 07 17 Jono Daukšos testamentas.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Tautoje ir Žodyje VII 1931, p.391-392.
 
50. 1599 06 15 teismo antstolio pranešimas apie įteikimą M. Daukšos atidedamojo rašto ryšium su Radiminskio byla.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Tautoje ir Žodyje VII p.419.
 
51. 1599 10 04 M. Daukšos valdinio Ščepanavičiaus skundas prieš Ambrozevičių, kuris pavogęs jo tris arklius.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.419.
 
52. 1599 10 15 Rėžniko skundas prieš M. Daukšos miestelėną Venckaitį dėl primušimo ir apiplėšimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.419-420.
 
53. 1600 01 07 Šemetienės tarnautojo Lomkio skundas, kad M. Daukša nepriėmęs jos jam grąžinamos skolos.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.420.
 
54. 1600 01 09 teismo antstolio Tamoševičiaus pareiškimas, kad jis kartu su M. Daukša nesusilaukęs Šemetienės skolos grąžinimo.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p. 420.
 
55. 1600 01 12 teismo sprendimas, liečiąs M. Daukšos bylą su Šemetiene. Išspausdino K. Jablonskis l.c. p. 392-394.
 
56. 1600 01 14 Stanislovo Daukšos užrašas žmonai.
Išspausdino K. Jablonskis l.c. p. 395-397.
 
57. 1600 08 pirmasis vyskupo Merkelio Giedraičio testamentas.
Išspausdino K. Jablonskis l.c. p. 398-400.
 
58. 1600 10 22 Daujotų aktas apie Karklėnų Sakvytės perleidimą M. Daukšai.
Išspausdino E. Volteris Lietuvių tautoje II 1 1911 p.121-124.
 
59. 1602 01 09 kunigo Verekundos byla su Tiškevičium, kur liečiamos ir kelios M. Daukšos bylos.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l. c. p.420-421.
 
60. 1604 11 15 M. Daukšos sprendimas Badauskių ir Visginės ūkininkų prievolių reikalu.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Archivum Philologicum IV 1933 p. 84-85.
 
61. 1606 01 30 teismo sprendimas, liečiąs M. Daukšos bylą su Šiukštais. Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.85.
 
62. 1609 04 02 naujas M. Giedraičio testamentas.
Išspausdino K. Jablonskis Tautoje ir Žodyje VII p. 398-411.
 
63. 1609 06 23 teismo sprendimas dėl Babėnų padalijimo.
Išspausdino K. Jablonskis Archivum Philologicum IV 1933 p. 77-84.
 
64. 1609 06 26 Žemaičių vyskupijos kapitulos raštas popiežiui Povilui V, kur prašoma patvirtinti vyskupu jų išrinktą kandidatą Mikalojų Pacą.
Išspausdino A. Theiner Vetera Monumenta III 1863 p. 328-329 ir pakartojo E. Volteris Postilla 1909 p. XXVIII-XXIX. Pirmas po raštu pairašė M. Daukša, kurio pavardę A. Theiner neteisingai užrašė Dąvosza. Theineris padėjo ne 1609, bet 1610 metus, bet K. Jablonskis išaiškino, kad ši data yra neteisinga, nes tarp pasirašiusiųjų yra ir 1610 m. pavasarį miręs P. Petkevičius, taigi, jei raštas būtų pasiųstas 1610 m., tai Petkevičius nebūtų galėjęs jo pasirašyti. O ir kapitula negalėjo pusantrų metų laukti ir likti be vyskupo ir administratoriaus.
 
65. 1612 07 01 K. Jurjevičiaus Babėnų dalies perleidimo M. ir S. Daukšoms aktas.
Ištraukų duoda K. Jablonskis Tautoje ir Žodyje. VII p.414-415.
 
66. 1613 02 13 M. Daukšos testamentas, II 3 pristatytas teismui patvirtinti.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p. 415.
 
67. 1614 01 20 Uršulės Daukšienės dovanojimo aktas sūnui Stanislovui.
Ištraukų duoda K. Jablonskis l.c. p.415.
 
68. 1615 11 10 M. Daukšos įpėdinių sutartis apie M. Daukšos turto pasidalijimą.
Išspausdino K. Jablonskis l.c. p. 411-413.
 
69. 1625 03 13 Stanislovo Daukšos testamentas.
Ištraukų duoda K. Jablonskis. L.c. p. 415.
(Vaclovas Biržiška. Aleksandrynas. T. I. P. 131-135.
Kalba netaisyta)

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15