Angliškai

Vaclovas Biržiška: LITERATŪRA APIE DAUKŠĄ

(Vaclovas Biržiška. Aleksandrynas. P. 1 35-1 40. Kalba netaisyta)

1. A. Wijuk Kojałowicz de nobilitate Litvani et Familiae hujus Magni Ducatus (cituoja E. Volteris Litovskij Katichizis 1886 p. XXVI).
2. (“) Herbraz Rycerstwa W. X. Litewskiego czyli Compendium 1648-1658 (išspausdintas 1897 p. 213).
3. K. Niesiecki Herbraz polski, wydanie J. Babrowicza III 1839 p. 314.
4. (“) Korona polska I p. 31.
5. S. Rostowski Lituanicarum Societatis Jesu historiarum pars prima 1768 p. 232 (²1877 p. 217).
6. (Simanas Stanevičius) Wyjątek z Kazań žmudzkich 1823 p. 125.
7. (“) (Wyjątek z kazań žmudzkich) (1823) p. 16.
8. P. Koeppen O proischoždenii, jazyke i literature litovskich narodov 1827 p. 249.
9. A. Jocher Obraz literatury II 1842 N. 447.
10. J. I. Kraszewski Wilno IV 1842 p. 145-146.
11. J. Laukys (Simanas Daukantas) Būdą senowęs Lietuwiu 1845 p. 34.
12. Ludwik z Pokiewia (Liudvikas Adomas Jucevičius) Litwa 1846 p. 34.
13. (“) Wiadomości biograficzne o uczonych žmudzinach 1841(rankraštis).
14. M. Wołonczewski Žemajtiu Wiskupiste II 1848 p. 11-12, 67 (²1897 p. 157)
15. F. Nowakowski Wycieczka na Litwę – Biblioteka Warszawska 1857 III p. 165.
16. B. – Kuryer Wileński 1861 N. 56 ir 60
Biblioteka Warszawska 1861 III p. 728-729.
1 7. A. Theiner Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae III. Roma 1863 p. 328-329.
1 8. L. Geitler Litauische Studien 1875 p. 15-16.
19. (“) Beitraege zur litauischen Dialektologie 1885 p. 1-15.
20. A. Thomas Zur litauischen Literaturgeschichte – Mitteilungen d. Lit. Lit. Gesellschaft II 3. 1884 p. 150.
21 . E. Volteris Litovskij Katichizis N. daukši – Pribavlienie k LIII tomu Zapisok I. Akademii Nauk 1885 p. LXXVI+191.
22. (“) Ob etnografičeskoj poezdke po Litve i Žmudi 1887 p. 57-71.
23. (“) Daukša Nikolaj – Enciklopedičeskij Slovar’ Brockhausa i Efrona X 1893 p. 159-160.
24. (“) Jubileusz pisarza litewskiego M. Daukszy – Karj 1896 N. 12.
25. (“) – Vilenskij Vestnik 1896 N. 6-7.
26. (“) N. Dauksza – Mitteilungen d. Lit. Lit. Gesellschaft IV 1899 (H. 22 1897) p. 363-375.
27. (“) Lietuviška Chrestomatija I 1901p. 27-52; II 1904 p. 260-264.
28. (“) O pereizdanii litovskoj postilly N. Daukši – Izvestija I. Akademii Nauk 1901N. 5 p. LVII-LIX.
29. (“) Zapiska E. A. Voltera ob izdanii postilly N. Daukši – Sbornik Otdelenija Russkago jazyka i slovesnosti I. Akademii nauk LXVII 1901p. LX-LXII (ir atskirai 1901p. 4).
30. (“) – Pečatnoe Iskusstvo 1903 III.
31. (“) Potilla Katholicka I 1904 p. XIX+208; II 1909 p. 209-368; III 1927 p. 369-608.
32. (“) Prie kun. Daukšos biografijos – Lietuvių Tauta II 11911p. 119-124.
33. (“) Pradėkime rinkti Daukšos medžiagą – Lietuva 1925 N. 37.
34. A. Boniecki Poczet Rodów W. X. Litewskiego 1887 p. 44.
35. J. Hanusz Lituanica – Archiv f. slav. Philologie X 1887 p. 642-648 (Volterio Daukšos katekizmo leidimo recenzija).
36. M. Stankiewicz Bibliografia litewska II 1889 p. 17-23.
37. Lietuvos Mylėtojas (Jonas Šliūpas) Lietuviszkieji rasztai ir rasztininkai 1890 p. 10-13.
38. F. de Saussure Sur la nominativ pluriel et le genitiv singulier de la declination consonantigue en lithuanien – Indogermanische Forschungen IV 1894 p. 461-468.
39. W. Porzeziński Neskol’ko dannych dlia charakteristiki jazyka sočinenij litovskago pisatelia N. Daukši – Charisterija. Sbornik v čest F. E. Korša 1896 p. 513-539 (ir atskiras atspaudas).
40. (“) K istorii form spriaženija v baltijskich jazykach 1901p. 15, 22, 26, 28, 42, 44, 47, 57-62, 70, 92.
41 . F. Leontovič Akty Litovskoj Metriki I 1896 p. 6 (N. 7), p. 99 (N. 257)-100.
42. Akty Vilenskoj Komissii XXIV 1897 p. 395, 446.
43. P. Puskunigis (Kazys Grinius) Iš kun. M. Daukšos pamokslų – Varpas 1900 N. 7 p. 77-78; N. 8 p. 91-92.
44. F. Tetzner Die Slaven in Deutschland 1902 p. 41.
45. Opisanie rukop. otd. Vil. Publ. Biblioteki V 1906 p. 11(N. 11), 13 (N. 14), 27 (N. 31).
46. K. Būga Kalbos mažmožiai – Vairas 1914 N. 9 p. 17; N10 p. 17; N. 11p. 18, 19; N. 13 p. 15.
47. (Kazys Būga) Seniausi lietuviški spaudiniai – Dirva-Žinynas 1903 sausis p. 105-106.
48. (“) Lietuvių kalbos žodynas I 1924 p. XXIX, XXXV-XXXVI, XXXIX, XL, XLII, XLIV-LV, XLVII, XLVIII.
49. R. Trautmann Miscellen (lit. pažwilti) – Ztschr. F. vergl. Sprachforschung XLIII 1909 p. 173.
50. A. Bezzenberger Die litauische Literatur – Die Kultur der Gegenwart I-IX 1908 p. 360.
51 . J. Tijūnaitis Lietuvos atgijimas 1911p. 23-25.
52. J. Enzelins Baltica (Zum lit Akzent Dauksza’s) – Ztschr. f. vergl. Sprachforschung XLIV 1911p. 49-57.
53. (H. Merczyng) Monumenta Reformationsis Poloniae et Lithuaniae I 11911p. 104-112 (²1925 p. 111).
54. R-čių Jonas (J. Reitelaitis) Šv. Rašto į lietuvių kalbą vertimo istorija – Vadovas 1912 N. 47 p. 252.
55. Rygiškių Jonas (J. Jablonskis) Lietuvių kalbos sintaksė 1911p. 19, 25, 33, 35, 37, 42, 43, 48, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 84.
56. E. Hermann Ueber die Entwicklung der litauischen Konjunktionalsaeuze 1912 p. 35-37.
57. (“) Die litauische gemeinsprache – Nachrichten d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu
58. Goettingen. Philologisch-historische Klasse 1929 p. 75-76.
59. (“) Litauische Studien 1926 p. 44, 49, 133-134, 180-182, 197-204, 229, 315, 317, 356, 368, 397, 403, 411-412.
60. A. Jakštas (A. Dambrauskas) Mūsų alfabeto klausimu – Draugija 1914 N. 88 p. 389-391.
61 . A. Brueckner Polacy a Litwini – Polska i Litwa 1914 p. 351-354.
62. W. Semkowicz Braterstwo szlachty – Polska i Litwa 1914 p. 351-354.
63. Litovskaja Metrika. I 3 Perepisi vojska Litovskago 1915 p. 21-22, 28, 29, 40, 42, 43, 45, 48, 58, 70, 106, 112, 205, 213, 225, 298, 731, 733, 734, 799,; I 1903 p. 10-12.
64. K. Prapalionis Lenkų apaštalavimas Lietuvoje 1918 p. 48, 81.
65. A. Leskien Litauisches Lesebuch 1919 p. 107-108, 112-114.
66. E. Fraenkel Baltoslavica 1921p. 2, 36, 47, 53, 54, 61, 66, 70-71, 72, 73,
67. (“) Die praedikative Instrumental im Slavischen und Baltischen – Archiv f. slav. Philologie XL H. ½ 1925 p. 85, 95, 97, 100, 109, 111, 114.
68. (“) Syntax der litauischen Kasus – Tauta ir Žodis IV 1926 p. 131, 133, 136, 137, 138, 141, 143, 149, 150, 157, 162, 169, 171, 172, 176, 177, 181; V 1928 p. 3 ir toliau.
69. (“) Zur Parataxe und Hypotaxe – Indogerm. Forschungen XLIII 1926 p. 296, 310.
70. (“) Litauische Beitraege – Indogerm. Forschungen XLV 1927 p. 79, 81, 82; XLVI 1928 p. 53, 54.
71. (“) Syntax der litauischen Postpositionen 1929 p. 2, 5, 6, 9, 12, 16-17, 22-28, 33, 35, 42, 45, 60-63 ir kt.
72. (“) Sprachlicches und sachliches aus dem Gebiete des Baltischen – Woerter und Sachen XII 1929 p. 192, 194, 195.
73. (“) Sittigo darbo recenzija) – Deutsche Literaturzeitung 1929 p. 1500-1501ir Indogerm. Forschungen XLIX 1931p. 342.
74. (“) Zur Bedeutungsentwicklung litauischer Woerter – Ztschr. F. Phonetik VIII H. 2 1954 p. 42, 45, 47, 57, 58, 59, 60.
75. (“) Lituanica – Indogerm. Forschungen XLIX 1931p. 55, 57.
76. (“) Sprachliche Untersuchung des Katechismus von 1598. 1947 p. 10,11, 12, 19, 30, 38, 50, 54, 58, 60, 66, 74, 75, 78, 82, 83, 90, 91, 95, 98, 111, 122, 124.
77. F. Specht Grammatische Einleitung (A. Baranowskis Litauische Mundarten II) 1922 p. 8, 27, 30-34, 98, 100-101, 109, 256, 364, 373, 422.
78. (“) Zur litauischen Nominalflexion – Indogerm. Forschungen XLII 1924 p. 275, 288, 289, 290, 292.
79. (“) Zur Bedeutung des Nasalvokals bei Daukša – Tauta ir Žodis VI 1926 p. 85-100.
80. (“) Zur Endung des 2 Pluralis im Litauischen – Archivum Philologicum II 1931p. 49, 50.
81. (“) Die Flexion der n-Staemme im Baltisch-Slavischen – Ztschr. f. vergl. Sprachorschung LIX 1932 p. 214, 226, 236, 237, 241, 245, 269, 276.
82. (“) Zur Geschichte der Verbalklausse au e – Ztschr. f. vgl. Sprachforschung LXII 1935 p. 84.
83. (“) (Arumaa darbo recenzija) – Ztschr. f. slav. Philologie XII 1935 p. 196-197, 201, 212, 215, 217, 218.
84. (“) Die Flexion der idg. Ē-Staemme und d. Dativs Singularis – Ztschr. f. vergl.
Sprachforschung LXIII 1936 p. 69, 70, 73, 82, 87, 88.
85. E. Nieminen Die urindogermanische Ausgang ai im Baltischen 1922 p. 20, 27, 29, 31, 33, 34, 41, 48-50, 58-59, 105, 107, 137, 141-143, 146, 151-154.
86. J. Gerullis Herkunft der Dative Sing. Der i-Staemme in Baltischen – Archiv f. slav. Philologie XXXVIII H. 1/2 1922 p. 58,59,61.
87. (“) Baltica – Archiv f. slav. Philologie XXXIX H. 1/2 1924 p. 52.
88. (“) Senieji lietuvių skaitymai I 1927 p. 118-147.
89. L. Abramowicz Cztery wieki drukarstwa w Wilnie 1929 p. 60-61.
90. D. Alseika Lietuvių tautinė idėja istorijos šviesoje 1924 p. 21-22.
91 . Mykolas Biržiška Mūsų raštų istorija I ²1925 p. 21-24.
92. (“) Daukšos Postilė 1926 p. 16+627 (630) +5 nž.
93. (“) Rinktiniai mūsų senovės raštai 1927 p. 25-39, 153-154, 207.
94. (“) Lietuvių tautos kelias I 1952 p. 88, 112, 118, 119, 123, 128, 130, 188.
95. W. Schulze Zufall – Ztschr. f. vergl. Sprachforschung LIV 1927 p. 228.
96. E. Tangl Der Accusativus und Nominativus cum Participio im Altlitauischen 1928 p. 7-54.
97. (“) Altlitauisch ejąs – Ztschr. f. slav. Philologie X 1933 p. 347-380.
98. P. Salopiata Das Verhaeltniss d. Evangelien-Texte in der aeltesten katholisch-litauischen Drucken 1929 p. 1-60.
99. A. Meillet (Sittigo darbo recenzija) – Revue de l’etude slave IX 1929 p. 341.
1 00. E. Sitting Der polnische Katechismus des Ledesma u. litauischen Katechismen des
101. Daugsza un des Anonymus von 1605, 1929 p. VIII, 163.
1 02. J. Balčikonis (Sittigo darbo recenzija) – Švietimo Darbas 1929 p. 341.
1 03. E. Hofmann Ausdrucksverstaerkung 1930 p. 52, 87, 97, 127, 133, 136, 140, 145.
1 04. Vaclovas Biržiška Lietuviškųjų knygų istorijos bruožai I 1930 p. 71-78, 110.
105. (“) Žemaitiškoji knyga – Gubos 1927 p. 100.
106. (“) Grigo XIII bulės vertimas – Tauta ir Žodis VII 1931p. 253-258.
107. (“) Biblija lietuvių kalba – Lietuviškoji Enciklopedija III 1934 p. 817.
108. (“) Daukša Mikalojus – Lietuviškoji enciklopedija VI 1937 p. 159-164; Lietuvių enciklopedija IV 1954 p. 369-370.
109. (“) Lietuvių rašytojų kalendorius 1946 p. 24.
110. (“) Dar dėl Jaknavičiaus ir „Evangelie polskie y litewskie” – Archivum Philologicum VIII 1939 p. 50, 67-70.
111. (“) Lietuvių pasaulietinės literatūros užuomazgos – Žingsniai 1947 N. 9 p. 21.
112. (“) Senųjų lietuviškų knygų istorija I 1953 p. 11, 56, 66, 133, 162-173, 175; II 1957 p. 13, 14, 16, 19, 52, 80, 106, 162, 163, 164, 166, 167.
1 1 3. K. Jablonskis Kiek naujų žinių apie kanauninko Mikalojaus Daukšos kilimą ir gyvenimą – Tauta ir Žodis VII 1931p. 353-422 (atskiras atmušas: Dokumentai apie kun. M. Daukšą 1931p. 70).
114. (“) Papildomosios žinios apie kun. M. Daukšą – archivum Philologicum IV 1933 p. 64-85; atskiras atmušas 1933 p. (64-85).
115. (“) XVI amžiaus belaisviai kaimynai Lietuvoje – Praeitis I 1930 p. 168-170.
1 1 6. P. Skardžius Die slavischen Lehnwoerter im Altlitauischen – Tauta ir Žodis VII 1931p. 22 ir kt.
117. (“) Daukša pirmasis bendrinės kalbos kūrėjas Didž. Lietuvoje – Archivum Philologicum IV 1933 p. 7-20.
118. (“) Smulkmenos – Archivum Philologicum IV 1933 p. 33.
119. (“) Daukšos akcentologija 1935 p. 1-311.
120. (“) Etimologinės mažmenos – Archivum Philologicum V 1935 p. 161-166.
1 21 . A. Jakštas (Aleksandras Dambrauskas) Apie katalikiškus lietuviškus šventraščio vertimus – Soter 1933 N. 1(16) p. 4-5 (pakartota iš Žinyčios 1902 4/5 p. 30-31).
1 22. E. Viskanta Naujos žinios apie M. Daukšos kilmę ir gyvenimą – Vairas IV 1932 p. 90-91.
1 23. N. van Wijk Die Pronominalen Adessivformen des Altlitauschen – Archivum Philologicum IV 1933 p. 47-56.
1 24. P. Arumaa Untersuchungen zur Geschichte der litauischen Personalpronomina 1933 p. 10, 76-77, 81, 83, 90, 97-99, 119, 127-128, 130-132, 149-150, 153, 159, 164-166, 170, 173-174, 178.
1 25. E. Radzikauskas (Liudas Gira) Lietuviškos eilėdaros kūrimosi raida – Darbai ir Dienos III 1934 p. 194-195.
1 26. A. Senn Die athematischen Verba in M. Daukšas Schriften – Studi Baltici IV 1935 p. 86-122.
1 27. V. Mannhardt Letto-preussische Goetterlehre 1936 p. 401-402.
1 28. J. Totoraitis Sūduvos Suvalkijos istorija 1938 p. 264, 274-277.
1 29. J. Kabelka 1647 m. evangelijos – Archivum Philologicum VII 1938 p. 455-456.
1 30. Cz. Falkowski Dauksza Mikołaj –Polski Słownik Biograficzny IV 1938 p. 455-456.
1 31 . Z. Ivinskis Medžių kultas lietuvių religijoje – Soter 1939 N. 28 p. 135-136.
132. (“) Die Druckerei der jesuiten in Vilnius – Commentationes Balticae I 1953 p. 29-31, 47-57.
133. (“) Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 a. gyvenime – Aidai 1953 N. 9 p. 414-415.
1 34. V. Maciūnas Lituanistinis sąjūdis 1939 p. 135, 142.
135. (“) Mūsų literatūra tautų tarnyboje – Aidai 1948 N. 12 p. 105-106.
1 36. V. Falkenhahn Der Uebersetzer Johannes Bretke I 1941p. 99-100, 104.
1 37. P. Galaunė Lietuvos knygos raidos metmens XVI-XVII a. – V. D. Kultūros Muziejaus
Metraštis I 1941p. 325-326 ir lentelė XLVI.
1 38. J. Rodenberg Die Druckkunst als Spiegel der Kultur 1942 p. 103.
1 39. K. Gečys Katalikiškoji Lietuva 1946 p. 236-237 (A. Vaičiulaičio straipsnis).
1 40. P. Jonikas Nuo Mažvydo iki Jablonskio – Literatūra I 1950 p. 128-130.
141. (“) Lietuvių kalbos istorija – Naujienos 1951N. 221.
142. (“) Mūsų senųjų raštų kalba – Naujienos 1952 N. 23, 25, 26.
143. (“) Lietuvių kalbos istorija 1953 p. 77-87, 159, 165, 166, 173, 184-187, 189, 190.
1 44. V. Jungfer Litauen 1948 p. 207-208.
1 45. Pr. Naujokaitis Lietuvių literatūra 1948 p. 14-15.
1 46. K. Korsakas ir J. Lebedys Lietuvių literatūros chrestomatija (feodalizmo epocha) 1957 p. 51-59 [XVII a. vidurio XVII a. vidurio] laikotarpio literatūrinės ir (J. Kruopas) kalbinės ypatybės.
1 47. K. Korsakas (red.) Lietuvių literatūros istorija (feodalizmo epocha) 1957 p. 45, 76, (L. Gineitis) 131, 135, 138-146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 157, 165, 176, 198, (J. Lebedys) 429, 432.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15