Angliškai

VISITATIO PROVINCIAE SAMOGITIAE TARQUINII PECULI

Iš Tarkvinijaus Pekulo Žemaičių provincijos vizitacijos akto (1579)

(1579 m. spalio 8 d. Medininkuose surašyto vizitacijos akto fragmentas. Parengta pagal 1998 m. „AIDŲ” leidyklos išleistą knygą „Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579)”. Vizitacijos aprašymo lotyniškasis tekstas saugomas Kauno arkivyskupijos kurijos archyve.)

„Garbusis ponas vizitatorius Tarkvinijus Pekulas ir t .t., būdamas Medininkuose, vyskupo namuose, liepė pas save pašaukti garbųjį poną Mikalojų Daukšą, Medininkų kanauninką ir Krakių kleboną. Prisaikdinęs jį [nustatyta ] forma ir parodęs tą įgaliojimų raštą, aukščiau minėtasis ponas pirmiausia paklausė, kiek laiko jis išbuvo Krakių klebonu. Atsakė: „Minėta Krakių bažnyčia man buvo paskirta maždaug prieš devynerius metus”.
Paklaustas, ar nuolat rezidavo toje bažnyčioje, atsakė: „Iki tol, kol gavau kanauninkiją, nuolat rezidavau pats, o vėliau laikiau kunigą”, ir vėl paklausus pasakė: „Laikiau tos pačios bažnyčios altaristą Joną”.
Paklaustas, kiek metų minėtas altarista ten išbuvo jo vikaru, atsakė: „Septynerius metus ar daugiau”.
Paklaustas, kada tasai Jonas išvyko iš minėtos bažnyčios, atsakė: „Šiemet po Švenčiausiosios Trejybės šventės”.
Paklaustas, ar išvykus tam vikarui Jonui rezidavo pats, ar laikė kitą kunigą, atsakė: „Nerezidavau, bet paprašiau Šeduvos klebono Martyno Svieževskio ja pasirūpinti”, ir vėl paklausus pasakė: „Žinau, kad jis tenai rezidavo, nes turi savo parapinę bažnyčią, kurioje reziduoja, bet girdėjau, kad lankėsi ir mano parapinėje Krakių bažnyčioje laikyti Mišių ir teikti sakramentų”.
Paklaustas, kas teikia Krikšto ir Santuokos bei kitus sakramentus, atsakė: „Šiuo metu teikia tas Martynas, kai atvyksta į tą bažnyčią”, ir vėl paklaustas pasakė: „Paprašiau jo, kad teiktųsi kas sekmadienį atvykti į tą mano parapinę bažnyčią, bet ar jis atvykdavo, nežinau”.Vizitacijos knyga
Paklaustas, ar žino, jei minėtoje bažnyčioje laikomas Švenčiausiasis Sakramentas, tai kur ir kaip, atsakė: „Tabernakulyje, šalia altoriaus, ant altoriaus akmens, alaviniame inde, įvyniotas į korporalą”.
Paklaustas, kiek metų [Sakramentas] nebuvo atnaujintas, atsakė: „Buvo atnaujintas, kai lankiausi Krakėse”, ir vėl paklaustas pasakė: „Krakėse lankiausi po šventosios Marijos Magdalietės šventės”.
Paklaustas, ar ten laiko užrakinamą ir švarią krikštyklą, kaip dera, atsakė: „Kai buvau, buvo uždaryta ir švari”.
Paklaustas, ar ten laiko vyną Mišioms, atsakė: „Laikau”, ir vėl paklaustas atsakė: „Ne man, o miestelėnams dera tai daryti”.
Paklaustas, ar toje bažnyčioje esanti koplyčia turi atskirą fundaciją, atsakė: „Kadaise turėjo, bet vėliau – prieš keletą metų – buvo užimta Jurgio Borovskio”.
Paklaustas, ar laiko ten mokytoją, atsakė: „Laikau”, ir vėl paklausus pasakė: „Tikėjimo išpažinimo neatliko”.
Paklaustas, ar jis pats atliko tikėjimo išpažinimą ir vyskupui, ir kapituloje, atsakė: „Atlikau, bet ne pagal Tridento Susirinkimo formulę, nes ji tada nebuvo paskelbta”.
Paklaustas, kiek pajamų turi ta parapinė bažnyčia, atsakė: „Grynais pinigais gaunu dvylika kapų [grašių], o apie žemę ir kitką nežinau, nes tai naudoju sau ir savo šeimynai”.
Paklaustas, ar koks nors minėtos parapinės bažnyčios turtas yra įkeistas, perleistas ar atimtas, atsakė: „Būdavo mokamos dešimtinės iš penkių Garbingiausiojo pono Žemaičių vyskupo dvarų, būtent Krakių, Raseinių, Milžavėnų, Žirnainių ir Kaltinėnų; taipogi girdėjau, kad mano pirmtako laikais Garbingiausiasis buvo paėmęs keliolika (būtent penkiolika) žemės valakų, o tegrąžino tiktai tris”.
Paklaustas, ar šiemet nors kartą atliko išpažintį reikiamu metu, atsakė neatlikęs Velykų laiku, bet vėliau atlikęs išpažintį altaristai Jonui.
Paklaustas, ar nežino, kad nepriėmęs Komunijos reikiamu metu yra ekskomunikuojamas, atsakė:
„Žinau, bet tik dėl pasauliečių”.
Paklaustas, kieksyk laikė Mišias po Velykų oktavos, atsakė: „Sekmadieniais beveik visada”.
Paklaustas, ar paskelbė arba liepė paskelbti savo parapinėje bažnyčioje Tridento Susirinkimo nutarimą dėl santuokų bei Didįjį ketvirtadienį skaitomą bulę, atsakė: „Nutarimo nepaskelbiau, bet laikiausi to nutarimo įsako dėl santuokų ir krikšto”; dėl Didžiojo ketvirtadienio bulės atsakė: „Nepaskelbiau, bet turiu ir paskelbsiu”.
Paklaustas apie klebono pareigas bei apie visus būtinus [dalykus], atsakė gerai ir yra pakankamai mokytas ir tinkamas.

To paties spalio mėnesio 13 dieną, Medininkuose

Tas pats garbusis ponas vizitatorius Tarkvinijus Pekulas ir t. t., baigęs vizituoti Krakių parapinę bažnyčią ir t. t., patvarkė kaip žemiau, būtent: pirma, garbusis tos bažnyčios klebonas ponas Mikalojus Daukša minėtoje parapinėje bažnyčioje turi nuolat reziduoti asmeniškai arba bent išlaikyti tinkamą kunigą, kuris rūpintųsi sielovada, grasant tai bažnyčiai arba kitiems jai būtiniems dalykams skirtina dešimties grašių bauda už kiekvieną neišpildytą savaitę, pradedant ketvirta artimiausia savaite. O kadangi tas ponas Mikalojus du mėnesius su žmonių papiktinimu ir sielų nuostoliu buvo apleidęs rūpinimąsi ta bažnyčia, minėtas garbusis ponas pasmerkė jį bauda dviejų kapų [grašių], už kurias per tris artimiausius šešis mėnesius privalo įgyti mažytį sidabrinį indą garbingajam Eucharistijos Sakramentui saugoti; ir [įsakė] tą Garbingąjį Sakramentą laikyti užrakintą, grasant skirtina kaip aukščiau vienos kapos [grašių] bauda.
Taip pat per metus būtinai privalo įsigyti Romos mišiolą, grasant skirtina kaip anksčiau keturių kapų bauda.
Taip pat [įsakė] per metus pasirūpinti pataisyti kiek aplūžusią monstranciją, grasant vienos kapos bauda.
Be to, tas pats Mikalojus pats arba per savo vikarą privalo bent kartą per metus toje bažnyčioje skelbti Didįjį ketvirtadienį skaitomą bulę bei Tridento Šventojo Susirinkimo nutarimą dėl slaptų santuokų ir minėto nutarimo privalo laikytis, grasant skirtina kaip anksčiau vienos kapos bauda už kiekvieną kartą, kai nusižengs. Taip pat privalo pasirūpinti, kad mokytojas, kurį jis išlaiko toje parapinėje bažnyčioje, pagal Šventojo Apaštalų Sosto pateiktus punktus atliktų katalikų tikėjimo išpažinimą.
Be to, taip pat įspėjo, kad uždraustas knygas, būtent „Adagia” ir kitas, sudegintų arba suplėšytų, arba per 6 mėnesius atgabentų pataisyti tėvams jėzuitams, grasant skirtina kaip aukščiau dviejų kapų bauda.
Dalyvaujant garbiems tėvams Mikalojui Sedkovskiui, Jėzaus Draugijos kunigui, Medininkų kanauninkui Benediktui Kotarskiui, garbingiausiojo pono vyskupo oficiolui Martynui Goslickiui ir man, to paties garbiojo pono vizitatoriaus notarui Stanislovui Koženievskiui, Medininkų katedros bažnyčios zakristijoje.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15