VARNIŲ APYLINKIŲ LIAUDIES DAINOS


Varnių ir Telšių apylinkių liaudies dainų muzikiniai įrašai
 
 
Plauki pyleli. Telšių raj., Varniai. Dainuoja J. Bukantaitė g. 1952 m.
 
 
Jauns jaunikaitis. Telšių raj., Tarvydų k. Dainuoja A. Mickuvienė g. 1939.,St. Mickus g. 1932., J. Volungevičius g. 1940 m.
 
 
Petro valsas. Telšių raj., Luokė. J. Mikuta (smuikas) g. 1926-1991 m. V.Venckus (bandonija) g, 1940 m., Z. Jonikas (basetlė) g.1931 m.
 
 
Patrepsėjimo polka. Telšių raj., Luokė. J. Lileikis (smuikas) g. 1904-1989 m.,D. Lileikis (smuikas) g. 1909-1987 m., L. Šimkus (smuikas) g. 1920-1987 m., F. Sauka (basetlė) g. 1923 m.
 
Vai jojau jojau. Luokės ap., Kuršių k. Dainuoja St. Mickus g. 1932 m., A. Mickuvienė g. 1939 m., J. Volungevičius g. 1940 m.
 
 
(Dainos ir muzika iš 1999 m. išleisto CD „Žemaičių  dainos ir šokiai". 
Sudarė Egidijus Virbašius ir Loreta Mukaitė)
 

Varnių apylinkių liaudies dainos
Parengė Zita Kelmickaitė
(Tekstai spausdinami žemaitiškai)
 
Usi liliu vaika
 
Usi liliu vaika,
Luopišelie laika.
Ka ta vaika netekčiau,
Luopišeli užverkčiau.
 

 

A a apa pa

A a apa pa
Zuikis vāka lingava.
Kad ta zuikia nebūtu,
Kas ton vaika lingoutu.
 
 

 

 
Piemenē vagīs
 
– Piemenē vagīs,
Kami junsa avīs?
– Ontruo pusie dvara
Šeši vilkai vara.
 

 

Pamačiau kukuti

Pamačiau kukuti,
Lauka gali tuponti.
– Oi kukuti kukuti,
Padūk sava kiaušuti.
 
Aš kiaušuti pjuoviejems,
Pjuoviejē mon – šīna.
Aš ton šīna – karvelē,
Mon karveli – pėina.
 
Aš ton pėina – močiutei,
Mon močiuti – sūri.
Aš ton sūri trupinau,
Visus vaikus vadinau.
 

Eisiu i lauka

Eisiu i lauka
Pasižiūrieti,
Kas girdieti naujīnu.
 
Iškrita uoras
Iš unžouleli,
Nusisuka sprondeli.
 
Siunsu purmuonka
I Šiauliūn miesta,
Kad parvežtun daktara.
 
Parvažiou meška,
Didi daktarka,
Gīdīt uora sprondeli.
 
Parsivež drigniun,
Dar ir čemeriun
Tvert pri uora sprondeli.
 
– Išgīk, vuoreli,
Šin vasareli,
Iškark visas muselis.
 

Stuovieji bernelis

Stuovieji bernelis
Ant aukšta kalneli,
Nusiskīnis bijūneli,
Viliuoji mergeli.
 
– Ar vedu ženīsmuos,
Ar rudeni lauksma,
Vuo kur ginsem šiemus jaučius –
Ar už vīškelele (i)?
 
– Jautelius ganīsma,
Ugneli kūrensiam,
Žaliū rūtu vaunikeli
Ugnėj sukūrens (am).
 
Kūrenos ugneli,
Puo žali līpeli,
Stov ir mana merguželi
Ronkas nuleidusi.
 
– Cit, neverk mergeli,
Balta lelijeli,
Rītuo juosiu i turgeli,
Pirksiu vainike (li).
 
– Kad tu ir nupirksi,
Ali nedieviesiu:
Kaip uždiesiu unt galvelis –
Kaip iš rīta ras(a).
 
Vainikelis prastas,
Darže rūtu rastas,
Kaip uždiejau unt galvelis –
Kaip tik šiauris viejs.
 

Dainioukit, mergelis

Dainioukit, mergelis,
Kuo nedainioujat,
Kuo veizat i moni
Rūpestingā?
 
Aš turiu širdeliej
Rūpesnieli –
Rūtieliu darželie
Iškadeli.
 
Rūtelis nesietas
Ir neravietas,
Vainikas nepintas
Ir nedievietas.
 
Nebsiesiu rūteliu
Neberaviesiu,
Nebpinsiu vainėka
Ir nedieviesiu.
 
Siesiu linelius
Ir tus raviesiu,
Išausiu druobeli –
Ton aš dieviesiu.
 

Jums važiūti da važiūtidaina8.jpg (23091 bytes)

Jums važiūti da važiūti,
Vuo mun meilu dar čia būti. } 2 k.
 
Palūkieki, bernužieli,
Dar aš eisiu i daržieli. } 2 k.
 
I daržieli iėjusi,
Ont rūtieliu apalpusi. } 2 k.
 
Jūs rūtelis, jūs žaliuosis,
Daugiau jūsu nebraviesiu. } 2 k.
 
Palūkieki, bernužieli,
Dar aš eisiu pas močiuti. } 2 k.
 
Pas močiuti atejusi,
Jont runkeliu apalpusi. } 2 k.
 
Jūs ronkelis, jūs baltuosis
Daugiau manis nemīluosit. } 2 k.
 
Palūkieki, bernužieli,
Dar aš eisiu pas tievieli. } 2 k.
 
Pas tievieli atejusi,
Jont runkieliu apalpusi. } 2 k.
 
Jūs ronkelis, jūs baltuosis,
Daugiau jūsa nebbučiūsiu. } 2 k.
 
Palūkieki, bernuželi,
Dar aš eisiu i svirneli. } 2 k.
 
I svirneli iejusi,
Ont luovelis apalpusi. } 2 k.
 
Tu luoveli, tu marguoji,
Daugiau tavī nebguliesiu. } 2 k.
 
Pruo vīšneliu suodneli
 
Pruo vīšneliu suodneli,
Pruo rūteliu darželi,
Oi, atjuo atjuo } 2 k.
Trīs jauni berneliai.
 
Ir išeji muotīneli
Ir užkieli kiema vartus:
– Prašuom pruo šali, } 2 k.
Trīs jauni berneliai.
 
Nepaauga dukreli,
Nesukluojau kraiteli,
Dar mun ne laikas } 2 k.
Su tamstuom kalbieti.
 
Pruo vīšneliu suodneli,
Pruo rūteliu darželi,
Oi, atjuo atjuo } 2 k.
Trīs jauni berneliai.
 
Ir išeji muotineli,
Ir atkieli kiema vartus:
– Prašuom i kiema, } 2 k.
Trīs jauni berneliai.
 
Jau paauga dukreli,
Jau sukluojau kraiteli,
Dabar jau laikas } 2 k.
Su tamstuom kalbieti.
 
– Imkit, vīrai, kirvelius,
Kirskim svirna durelis,
Taip mes išvešma } 2 k.
Panelis kraiteli.
 
– Oi Dievuži Dievuželi,
Oi Dievuži Dievuželi,
Kaip mes išvesma } 2 k.
Panelis žirgeli?
 
– Imkiam, vīrai, kamanelis,
Maukiam žirgou un galvelis,
Taip mes išvesima } 2 k.
Panelis žirgeli.
 
– Oi Dievuli Dievuleli,
Oi Dievuli Dievuleli,
Kaip mes išvešma } 2 k.
Ir pati paneli?
 
– Imkiam, vīrai, iš viena,
Nepaleiskem nie viena,
Taip mes išvešma } 2 k.
Ir pati paneli.
 
Ein našlielis par tiltieli
 
Ein našlielis par tiltieli,
Met vainika i upieli. } 2 k
.
Bieg upieli Vingurdama,
Neš vainika lingaudama. } 2 k
.
Ir nuneši nulingava
Pruo berneli marga dvara. } 2 k.
 
Ir išeji bernuželis,
Ir pajiemi vainikieli. } 2 k.
 
Silkun kuskuon suvīniuoji,
Marguo skrīniuo pakavuoji. } 2 k
.
Viena karta paveizieji –
Vainikielis žals tebiera. } 2 k
.
Antra karta paveizieji –
Vainikielis dar žaliesnis. } 2 k
.
Trieti karta paveizieji –
Vainikielis supeliejis. } 2 k.
 
Vainikieli žaliūkieli,
Kuo taip greitai supeliejai? } 2 k.
 
Del tuo greitai supeliejau,
Kad su našliu suderiejai. } 2 k.
 
Oi, eisiu eisiudaina11.jpg (24756 bytes)
 
Oi eisiu eisiu,
Aš čia nebūsiu,
Čia ne mana nameliā.
 
Čia juoda duona –
Nie tuos neduoda,
Už raktelia laika.
 
Už rakta laika,
Rīkeliems raika,
Mums valgīti neduoda.
 
Ilgiau pabūsiu, –
Didžiau sudūsiu,
Kaip lindreli svīrū(s).
 
Svīru lindreli
Ont ežerelia,
O aš už bernužia.
 
Kuoki Dievas davi lauža
 
Kuoki Dievas davi lauža,
Tuoki reik vartuoti.} 2 k
.
Kuoki Dievas davi vīra,
Tuoki reik mīlieti. } 2 k.
 
Rugiai miežiai nederieji,
Sviets tap nedejava. } 2 k.
 
Kaip aš jauna merguželi,
Berneli barama. } 2 k.
 
Bluogi metā visam svietū
O blogs vīrs man vienai. } 2 k
.

 

Augin tievs du sūneliu
 
Augin tievs du sūneliu, du sūneliu,
Kai du baltu balandeliu balande(liu).
 
Augindama labai džiaugies, labai džiaugies,
Saki – paaugs artojeliai artojel(iai).
 
Saki – paaugs artojeliai, artojel(iai),
Paauga kareiveliai kareivel(iai).
 
Išleisdamas i karuže, i karuže
Davi strielba karubina karubi(na).
 
Davi strielba karubina, karubina
Ir štuobleli prikabina prikabi(na).
 
Pats pulkauninks pirma juoji,
Pirma juoji,
Su granatuoms širdi vieri, širdi vie(ri).
 
Nu tū dūmu galva skausta, galva skausta,
O nuo krauja širdis alpsta, širdis alps(ta).
 
Auga un kalna jūdas avieteles
 
Auga un kalna jūdas avieteles,
Auga un kalna jūdas avieteles,
O pakalnie – žemūne(les). } 2 k.
 
Stuovieja žirgelis kiemi pabalnuotas,
Stuovieja žirgelis kiemi pabalnuotas,
Kamanieliems pažabuo(tas). } 2 k.
 
Stuovieja seseli pri bruolia šalelis,
Stuovieja seseli pri bruolia šalelis,
Stuovieja graudžiai verk(i). } 2 k.
 
– Neverk, seseli, balta lelijeli,
Neverk, seseli, balta lelijeli,
Aš parsiunsiu tau laiškeli. } 2 k.
 
Parbieg žirgelis, paršvīsū balnelis,
Parbieg žirgelis, paršvīsū balnelis,
Parneš bruolia duovene(li). } 2 k.
 
Auksa karūna ir šilka mandūra,
Auksa karūna ir šilka mandūra,
Visa krauju sulaistī(ta). } 2 k.
 
Pluovi seseli bruolia mandūreli,
Pluovi seseli bruolia mandūreli,
Sava graudžiuoms ašareliems. } 2 k.
 
Džiuovina matuši sūnaus mandūreli,
Džiuovina matuši sūnaus mandūreli,
Sava sunkiais atdūkseliais. } 2 k.
 
Kad mumis kirta, sauleli telieja,
Kad mumis kirta, sauleli telieja,
O kad veži, užsileida. } 2 k
.
Kas mumis veži par žali gireli,
Kas mumis veži par žali gireli,
Šeši šimtai vaiska juoji. } 2 k.
 
Kad mumis neši i Vilniaus bažnīči,
Kad mumis neši i Vilniaus bažnīči,
Šeši šimtai žvakiu degi. } 2 k.
 
Kad mums ineši i Vilniaus bažnīči,
Kad mums ineši i Vilniaus bažnīči,
Laiki kunigas žielaunas mišias
Už kareiviu dūšelės.
 
Nuneši mumis i Vilniaus kapelius,
Nuneši mumis i Vilniaus kapelius,
Šeši šimtai palīdieja. } 2 k.

(Dainų tekstai ir natos pirmą kartą paskelbtos knygoje „Varniai”. V., 1996. P. 231–243)


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2008.10.08