DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMO TIPŲ KITIMO TENDENCIJOS, REMIANTIS
MIKALOJAUS DAUKŠOS "POSTILE"

Audra Ivanauskienė, Lietuvių kalbos institutas

1. Tiriant daiktavardžio linksniavimo paradigmų raidą, svarbu nustatyti linksniavimo tipus bei jų vietą linksniavimo tipų hierarchijoje. Hierarchinė linksniavimo tipų sistema gana tiksliai atskleidžia linksniavimo tipų santykius bei jų kitimo galimybes. Tyrimo šiuo metodu rezultatai parodė, kad M. Daukšos „Postilės“ daiktavardžiai iš esmės yra vyriškojo, moteriškojo ir mišriojo linksniavimo, nors linksniavimo tipų diferenciacija pagal gimines dar nėra tokia ryški kaip dabartinėje bendrinėje kalboje arba tarmėse.
2. Pagal panašumą DP daiktavardžio linksniavimo tipai išdėstomi tokia eile: u, Iu, (I)o, iIo, Cm, Cf, i, ē, Iā, ā. Kraštinėse pozicijose atsiduria vyriškojo (u, Iu, (I)o, iIo) ir moteriškojo (ē, Iā, ā) linksniavimo tipai. Tiesioginio poveikio vienas kitam šie du linksniavimo modeliai nedaro – galima kalbėti tik apie tam tikrų kamienų mišimą. DP palyginti gerai išlaikoma senojo Io kamieno paradigma, bet greta pasitaiko ir iIo kamieno formų, pvz.: vns. vard. medōias (23 k.) ir medis (2 k.), vns. galin. medōiä (7 k.) ir medi (2 k.), plg. LKA duomenimis, dabartinėje tarmėje apie Kėdainius (vidurio aukštaičių tarmės pagrindu rašė M. Daukša) medis, jautis – iIo-kamieniai. DP Io kamieno daiktavardžiai su priesaga -tojas turi ne tik iIo kamieno, bet ir Iu kamieno formų, plg.: vns. vard. daritoias, iōganitoias, vns. gal. daritoiä (4 k.) ir daritoię (1 k.), iōganitoia (22 k.), iōganitoię (2 k.), iōganitoiē (1 k.), artojas, artojo (Kėdainiai, Dotnuva), artojus, artojaus (Mištautai), artojis, artojo (Pliupai), mokytojį (Dilgiai). DP pramaišiui vartojamos kai kurių daiktavardžių iIo- ir Iu-kamienės formos, plg. karałelis ir karałelus paradigmas. Greta palyginti gerai išlaikyto Iu kamieno gana retos, bet DP pradedamos vartoti iIo kamieno formos, pvz.: dgs. vard. sänarius (9 k.) ir sänariea i (5 k.), dgs. naud. sanariamus, dgs. įn. sanariumis (12 k.) ir sänareis (1 k.), dgs. in. sänariIse.
3. Vienas kitą veikia DP moteriškojo linksniavimo tipai: greta ē kamieno vartojamos ā kamieno formos, pvz.: vns. in. diewisteie (18 k.) ir diewistoie (3 k.), kaip Iā kamieno linksniuojami DP daiktavardžiai isŠmonia, nImonia, atakia, bet vns. kilm. atakes, dgs. in. ne atakeƒe ir kt.
Tik vartojamas kita gimine daiktavardis pereina į kitą linksniavimo modelį, plg.: DP vns. kilm. upes ir upio, dgs. galin. pakampes ir pakampius.
4. Mišriojo linksniavimo tipų (Cm, Cf, i) tarpinė padėtis hierarchinėje sistemoje lemia ne tik kamienų mišimo procesus, bet ir vyriškojo bei moteriškojo linksniavimo įtaką. DP priebalsinis linksniavimo modelis dar gana stiprus, nors tiek vyriškosios (Cm), tiek moteriškosios (Cf) giminės daiktavardžių paradigmos jau veikiamos i linksniavimo, pvz.: vns. kilm. akmenies (1 k.), menea sies (3 k.), dukteries (1 k.), plg. daiktavardžius, linksniuojamus pagal i kamieną, bet turinčius liekanų, liudijančių juos priklausius priebalsiniam linksniavimui: vns. vard. gełInis, vns. kilm. gęlInes, vns. vard. palikInis, dgs. vard. palikInis (8 k.) ir palikInes (2 k.).
Be to paties linksniavimo tipo kamienų įtakos, DP mišriojo linksniavimo daiktavardžiai patyrę vyriškojo bei moteriškojo linksniavimo tipų poveikį, pvz.: vns. kilm. wändenio, menea sio, plg.: vns. vard. akmenas, vns. kilm. vandenia (Šlapaberžė) vns. naud. akmenui (Bubliai), dgs. galin. akmenus (Pliupai). Nors hierarchinė linksniavimo tipų klasifikacija parodė, kad DP i linksniavimo vyriškosios ir moteriškosios giminių daiktavardžių paradigmos nesiskiria, „netaisyklingosios“ tokių daiktavardžių formos rodo diferenciacijos pagal gimines polinkį. Taigi vyriškosios giminės i kamienas veikiamas vyriškojo linksniavimo tipo kamienų, plg.: dgs. vard. pagonęs (35 k.) ir pahonai (1 k.), dgs. naud. palikInimus ir palikIniamus. Didesnė moteriškojo linksniavimo įtaka moteriškosios giminės i kamieno daiktavardžiams, plg.: vns. kilm. dalies (10 k.) ir dalios, dalos (2 k.), ypač dažna Iā kamieno vns. įn. galūnė: sŠirdimi (38 k.) ir sŠirdōia (16 k.).
5. DP daiktavardžio linksniavimas dar gana archajiškas. Labiausiai stipresnių, produktyvesnių linksniavimo tipų yra veikiamas mišriojo linksniavimo tipas.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15