MIKALOJAUS DAUKŠOS KIRČIAVIMAS: KOREKTŪROS KLAIDOS AR KIRČIAVIMO VARIANTAI

Vilija Lazauskaitė, Lietuvių kalbos institutas

P. Skardžius nevienodai vertina M. Daukšos raštų dvejopai kirčiuojamus dviskiemenius o-kamienius daiktavardžius: vienus jų laiko akcentinėmis gretybėmis, kitus – korektūros klaidomis.
Aiškindamasis tokių kirčiavimo formų pagrįstumą, P. Skardžius remiasi tarmių medžiaga, kuri dažniausiai paliudija M. Daukšos akcentinių paradigmų įvairavimą. Ypač kirčiavimo variantų gausu pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse. Jose labiau linkstama į galūninį kirčiavimą (Mikulėnienė, 1996, 148–154).
Tarmėse neaptiktus kirčiavimo atvejus P. Skardžius vertina kaip korektūros klaidas, kurias laikant kalbos faktais galima gauti „nepaprastų ir netikėtinų išvadų“ (Skardžius, 1999, 64). P. Skardžiui, ko gera, kartais stigo tarminių duomenų. Tai matyti iš kai kurių kirčiavimo formų, jo vadintų korektūros klaidomis, plg.
Iš tarmių žodynų, tekstų, akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus rankraštyno surinkta apie 160 keleriopai kirčiuojamų dviskiemenių o-kamienių daiktavardžių. Iš jų beveik pusę sudaro antrosios ir ketvirtosios (plg. kaklas (4) Š, NdŽ, KŽ, LzŽ 131, ZtŽ 257, Kč, Al, Lp (LKŽ K), Mrs, Rdm, Vs (LKI R) / kaklas (2) DrskŽ 131 ir pan.), daugiau nei trečdalį – pirmosios ir trečiosios (plg. kelmas (3) Š, NdŽ, KŽ, LzŽ 114, DrskŽ 146, ZtŽ 284; Rod (LKŽ V 523), Dg, Rdm, Drsk, Onš, Dglš, Pns, Mtl (LKI R) / kelmas (1) LzŽ 101, Švnč, Vrnv (LKI R) ir pan.) paradigmų akcentinės gretybės, likusieji variantai užrašyti su pakitusia šaknies priegaide (plg. kaušas (1) ZtŽ 280; J, Rud, Brsl (LKŽ V 445), DvT 86; Brsl, Grv, Vrnv, Zt, Šlčn (LKŽ K) / kaušas (3) ZtŽ 280 / kaušas (4) NdŽ, Rdm, Vs ir pan.).
Kadangi kirčiavimo gretybės fiksuojamos senuosiuose raštuose, pietinių aukštaičių tarmių bei gretimų šnektų plote, nurodytinos šios jų atsiradimo priežastys:
1. Sosiūro ir Fortunatovo dėsniui įsigalėjus, trumpa ar cirkumfleksinė šaknis „atidavė“ kirtį akūtinėms galūnėms (Būga, 1961, 44, 73). Tai galėjo lemti akcentinės paradigmos, turinčios nežymėtąją priegaidę, polinkį į galūninį kirčiavimo išlyginimą (Lazauskaitė, 1998, 27).
2. Sutapus paprastosios ir kuopinės daugiskaitos formoms su -ai (Stundžia, 1994, 21), galininko galūnėje pasitaikąs tvirtapradės šaknies o-kamienių daiktavardžių kirčiavimas aiškintinas kaip paradigmos išlyginimo atvejis (Mikulėnienė, 1994, 18, 1996, 152), plg. grūdus Dv (Lipskienė, Vidugiris, 1967, 196; Mikulėnienė, Morkūnas, 1997, 17, 40), Antk, Rūd, Rod, Pls, Kč (LKI R), pėdus Zt (Vidugiris, 1958, 209; 1998, 469), LžŽ 56, 127, Pns (Grumadienė, 1992, 11), Kč, Lp, Rdm, Pls, Plkn, Sel (LKI R), šiaudus LzŽ 61, 133, Zt (Arumaa, 1930, 53; Vidugiris, 1998, 659), tvartus (LzŽ 220, 277, Vs, Rdm; taip pat audeklus, buselus, jungus, krūmus, pjautuvus, šaukštus ir pan. LzŽ 18, 51, 59, 86, 163 tt, kaulus Dv (Arumaa, 1930, 26), Šlt (Grinaveckienė, 1993, 140), LzŽ 28, 90 tt, kelmus LzŽ 114, Lzd ir plg. grūdai, pėdai, šiaudai, tvartai, audeklai, buselai, jungai, kaulai, kelmai ir kt.
3. Tarmėse tebeegzistuojantys du daugiskaitos kirčiavimo modeliai: pastovaus (pvz., kalnai, kalnų, kalnams, kalnus …) ir kilnojamojo (pvz., kalnai, kalnų, kalnams, kalnus / kalnus …) ir pan. (Lazauskaitė, 1999, 22).
Apibendrinto galūninio kirčiavimo įtakos rezultatu laikytinas cirkumflekso atsiradimas akūtinės šaknies o-kamienių daiktavardžių vienaskaitoje (Mikulėnienė, 1996, 152), plg. daiktas / daiktas, žiedas DP (Skardžius, 1999, 76). Pastebėtina, kad dažniausiai į tai linkę trečiosios akcentinės paradigmos formos, plg. arklas / arklas Šnv (LKI R), diegas / diegas Rdm, Al, Švnč, Asv, Arm (LKŽ II 499), Kč, Mrs, Vlk, Pls (LKŽ K), krėslas / krėslas DrskŽ 168 ir pan.
Kaip rodo surinkta pietinių aukštaičių tarmių medžiaga, galbūt P. Skardžiaus nurodytas korektūros klaidas galima laikyti kirčiavimo variantais.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15