NUOLAIDOS ŠALUTINIŲ SAKINIŲ MODELIAI MIKALOJAUS DAUKŠOS RAŠTUOSE

Jovita Liutkutė, Vytauto Didžiojo universitetas

Čia tiriamas nedidelis Daukšos raštų sintaksės fragmentas – nuolaidos šalutiniai sakiniai, ir, atsižvelgus į jų santykį su lenkiškais originalais, siekiama nustatyti, kiek jų modeliai skiriasi nuo dabartinėje lietuvių kalboje įprastų atitinkamų šalutinių sakinių modelių.
Daukšos raštuose nuolaidos šalutiniams sakiniams prijungti dažniausiai vartojami poriniai nuolaidos jungtukai, kurių pirmosiomis dalimis eina lietuviškas hipotaktinis jungtukas norint arba skolinys kačeib, kačeiba, kačieb, atėjęs iš baltarusių ar lenkų kalbos; antrosiomis šių porinių jungtukų dalimis dažniausiai eina jungtukai bet/bat ir (o) vienok, daug rečiau pasitaiko tačiau bei o. Kiti Daukšos raštuose esantys nuolaidos sakiniai (apie trečdalį visų pavyzdžių) jungiami neporiniu jungtuku norint, o visi atitinkami lenkiški sakiniai taip pat prijungti neporiniais jungtukais ir yra visiškai tos pačios struktūros.
Kaip ir dabartinėje lietuvių kalboje, nagrinėjamuose nuolaidos reikšmę turinčiuose sudėtiniuose sakiniuose dėmenų tvarka yra laisva, išskyrus tik tuos atvejus, kai vartojami poriniai jungtukai. Daukšos raštuose esantiems nuolaidos sakiniams dažniausiai būdinga prepozicija, o postpozicija ir interpozicija pasitaiko gerokai rečiau. Tarp čia vartojamų nuolaidos šalutinių sakinių pozicijos pagrindinio dėmens atžvilgiu ir jiems prijungti vartojamų jungtukų galima nustatyti neabejotiną ryšį: kai minėtiems sakiniams būdinga prepozicija, jie jungiami tik poriniais nuolaidos jungtukais; kai vartojami interpoziciškai, jiems prijungti taip pat dažniausiai pasirenkami poriniai jungtukai, o postpozicijos atveju, priešingai, vartojamas tik neporinis jungtukas norint.
Daukšos raštuose nuolaidos reikšmę turinčių sudėtinių sakinių tariniai savo gramatine forma iš esmės nesiskiria nuo dabartinėje lietuvių kalboje vartojamų atitinkamų sakinių pagrindinio bei šalutinio dėmens tarinių formos.
Galima išskirti du pagrindinius Daukšos raštuose vartojamus nuolaidos reikšmę turinčių sudėtinių sakinių modelius: norint/kačeib <…> Vf <…> bet/vienok/tačiau/o ir Vf <…> norint. Daukšos raštuose vartojamiems nuolaidos reikšmę turintiems sudėtiniams sakiniams nebūdingas dabartinėje lietuvių kalboje kartais pasitaikantis modelis nors <…> Vf <…> –.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15