DĖL VIENO POSESYVUMO RAIŠKOS ATVEJO MIKALOJAUS DAUKŠOS "POSTILĖJE"

Bronius Maskuliūnas, Vilniaus universitetas

Posesyviniai santykiai Daukšos „Postilėje“, be kitų priemonių, gali būti reiškiami ir veiksmažodžio būti konstrukcijomis su adesyvu. Paprastai adesyvas reiškia, kad veikėjas arba veiksmas yra prie pat to daikto, kuris pasakomas šiuo linksniu (LKG I 1965, 209). Tačiau kartais lokalinė adesyvo reikšmė turi gana ryškų posesyvinį atspalvį (plg. Fraenkel, 1929, 23, 24; Laigonaitė, 1957, 33, 34). Nemažai tokios adesyvo vartosenos pavyzdžių yra Daukšos „Postilėje“ bei kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose. Subjektas tokiose konstrukcijose yra turėjimo objektas, o turėtojas, arba posesorius, reiškiamas periferiniu linksniu, šiuo atveju – adesyvu, pvz., Vissotinis Teologosiams...moksłas yra DP 52037; Ńodis buwo Diewiep DP 4415 ir kt.
Lyginant Daukšos „Postilę“ su Wujeko tekstu, matyti, kad lietuvių kalbos posesyvines konstrukcijas su adesyvu lenkų kalboje dažniausiai atitinka veiksmažodžio być (būti) ir prielinksnio u su kilmininku konstrukcija, pvz., pahonisiams priesŠus buwo budas (DP 1381), v Poganow prŠećiwny był obycŠay W 139; Didęsnis [tikėjimas] buwo taip’ ligonip Ńmonais DP 36914, WiåtsŠa była v tey chorey niewiasty W 363 ir kt.
Adesyvą su veiksmažodžiu būti Daukša vartoja ir neigiamam posesyvumui reikšti; lenkiškajame šaltinyje šiuo atveju vartojama konstrukcija su veiksmažodžiu mieć (turėti), pvz., sandoros…HeretikIsęms ner DP 4585, Šgody v…odsŠcŠepiencow nie masŠ W 459; nėr musims sweikatos DP 42325, nie masŠ w nas Šdrowia W 416 ir kt.
Su minėtomis posesyvinėmis adesyvo konstrukcijomis semantiškai koreliuoja prielinksninės datyvo konstrukcijos su prie(g) (Fraenkel, 32); Wujeko tekste šiuos junginius atitinka prielinksnio przy konstrukcijos, pvz., pries tai dInai yra kunas DP 26547, prŠy tym chlebie iest ćiało W 262; pries trimus iaunikaicŠiamus…buwo Angełas DP 5236, PrŠy trŠech młodŠieńcach…był Anyoł W 534 ir kt. Tačiau apskritai prielinksninės konstrukcijos su prie vietoj aliatyvų ar adesyvų Daukšos raštuose palyginti retas dalykas (Palionis, 1967, 190).
Dabartinėje lietuvių kalboje adesyvas aptinkamas tik lietuvių kalbos salelėse Baltarusijoje (LKG I 1965, 209; Zinkevičius, 1966, 202). Senųjų raštų posesyvinę adesyvo konstrukciją su būti dabar atitinka kitos raiškos priemonės, viena iš dažniausių – vardininkas su veiksmažodžiu turėti.

 


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15