SUDĖTINIAI SAKINIAI SU idant   IR  jog M. DAUKŠOS KATEKIZME

Jūratė Pajėdienė, Artūras Judžentis, Vilniaus universitetas

Sakiniai su jungtukais idant ir jog sudaro didelę dalį M. Daukšos katekizmo (toliau – DK) sudėtinių prijungiamųjų sakinių. Jais reiškiami tiesioginio (aiškinamieji, pažymimieji arba nusakomieji) ir netiesioginio (tikslo arba priežasties) prijungimo sintaksiniai santykiai. Šių sakinių semantika, prasmės ir sandaros ryšys bei santykis su originalu dar mažai tirti.
Dažniausiai tiek sakiniais su idant, tiek ir sakiniais su jog DK reiškiami aiškinamieji santykiai. Pirmaisiais šiame veikale dar žymimi tikslo ir, rečiau, pažymimieji, o antraisiais – priežasties ir nusakomieji sintaksiniai santykiai.
Aiškinamieji sakiniai nuo tikslo arba priežasties daugeliu atvejų skiriasi ne tiek pagrindinio dėmens tariniu einančio veiksmažodžio reikšme, kiek jo būtinųjų valentinių palydovų realizacija. Jeigu šalutinis dėmuo užima būtinojo palydovo poziciją – sakinyje vyrauja aiškinamieji santykiai; jeigu ši pozicija užimta kitų pagrindinio dėmens žodžių ar junginių ir šalutinis dėmuo atlieka fakultatyviojo palydovo arba laisvojo nario vaidmenį – tarp sudėtinio sakinio dėmenų esti aplinkybiniai santykiai. Be to, priežasties sakinius su jog nuo aiškinamųjų padeda atskirti jungtuko atliepiamieji žodžiai ir sakinio dėmenų tvarka.
Pagrindinis struktūrinis sakinių su idant ir su jog skirtumas – šalutinio dėmens tarinio raiška. Pirmųjų tariniu visais atvejais eina veiksmažodžio tariamosios nuosakos formos, o antrųjų tarinys paprastai reiškiamas įvairiomis veiksmažodžių tiesioginės nuosakos formomis. Tačiau dar E. Hermanno DK rasti keli sakiniai su jog, kurių tariniu, kaip ir sakiniuose su idant, eina veiksmažodžių tariamosios nuosakos formos. Tokie atvejai rodo artimą jungtukų idant ir jog reikšmę DK sudėtiniuose sakiniuose.
Palyginus DK tekstą su nustatytais ar spėjamais jo originalais matyti, kad verčiant lenkų kalba toli gražu ne visada lėmė vieno ar kito sudėtinio sakinio jungtuko pasirinkimą. Visų pirma, šešiolikos sakinių su idant ir aštuoniolikos sakinių su jog originalai iki šiol nenustatyti. Aštuonis sudėtinius sakinius su idant ir du su jog originale atitinka vientisiniai sakiniai su dalyvinėmis ar prielinksninėmis konstrukcijomis. Kitais atvejais jungtuku idant dažniausiai išversti aby arba żeby variantai, o jungtuku jog – arba że variantai.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15