MIKALOJUS DAUKŠA IR KATALIKIŠKOSIOS KULTŪROS REFORMOS KRYPTIS

 

Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1. Pirmieji konceptualūs kultūrinės reformos idėjiniai akcentai buvo suformuluoti liuteronų arba artimų jiems savo pažiūromis kultūros veikėjų (M. Lietuvio, V. Agripos, A. Kulviečio, S. Rapalionio, M. Mažvydo) XVI a. 5–6 dešimtmetyje. Liuteronizmo banga, iškėlusi aktyvios christianizacijos politiką, pirmą kartą akcentavo pozityvią lietuvių kalbos vartojimo koncepciją, tačiau į liaudies papročius bei kultūrą žiūrėjo arba neigiamai, traktuodami ją kaip „stabmeldišką“, arba suvokė ją kaip keistiną, aktyviai intelektu ir „teisingu tikėjimu“ formuotiną reiškinį.
2. Racionalioji kultūros samprata dar intensyviau plėtojosi antrojo – kalvinizmo ir nuo jo atskilusių radikaliųjų protestantizmo srovių – kultūrinio sąjūdžio bangos metais. Šiuo metu išplėtotos valstybinės-socialinės, pilietinės minties teorijos, formuota religinė filosofija, sukurta poleminė modernizuojanti įtampa. Nepaprastai išauga grožinė kūryba lotynų ir lenkų kalbomis, sukurta daug protestantiškų kūrinių iki tol nežinomų žanrinių tradicijų pagrindu (pvz., heroinė poema, „romano“ tipo pasakojimas ir t. t.). Šis sąjūdis buvo intelektualus ir pernelyg mažai dėmesio skyrė liaudies kultūros integracijai į bendrą kultūrinį procesą.
3. Katalikiškosios kultūros sąjūdis kilo kaip poleminė reakcija į ankstesniuosius (P. Skarga, A. Jurgevičius). Jo sėkmę iš dalies lėmė liaudies kalbos ir papročių įliejimo į kultūrinės reformos programą idėja. M. Daukšos „Prakalboje“ papročiai pirmą kartą iškeliami kaip neprieštaraujantys tikrajam religingumui ir dieviškai tvarkai. Katalikiškoji XVI a. pab. kultūra yra skurdesnė ir intelektualiai konservatyvesnė, ji pirmą kartą peržengia konfesinio tapatumo ribas ir keičia christianizacijos kryptį: per tautą į tikėjimą, bet ne atvirkščiai.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15