Angliškai
 

Jubiliejinis logo

ŽEMAITIJOS VYSKUPIJA:
Adresai, telefonai, svarbiausi skaičiai, faktai, datos

Telsių vyskupijaTelšių vyskupijos kurija

Katedros g. 5, LT-5610 Telšiai.
Tel.: 8-294-51167, 51157.
Faksas: 8-294-52300.
El. paštas: tkurija@pikuolis.omnitel.net

 

Telšių vyskupija šiandien

Telšių vyskupijos plotas 13373,15 kv. km. Joje gyvena 731 tūkst. žmonių, iš kurių 600 tūkst. yra katalikai.
Vyskupijoje veikia 142 parapijos, jose dirba 141 kunigas.
Vyskupijoje yra 31 koplyčia, statoma 16 naujų bažnyčių.

Telšių vyskupijoje veikiančios katalikiškos organizacijos

“Caritas” – 8-294-54639;
Šeimos centras – 8-294-75101;
Ateitininkų organizacija – 8-294-70086;
Skautų organizacija – 8-294-52404, 8-298-81025;
Dvasinės pagalbos centras jaunimui – 8-26-360411;
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba – 8-258-55114;
„Gyvybės medis” – 8-294-51144.

Telšių vyskupijoje veikiančios katalikiškos mokyklos

Telšių – 8-294-74992;
Kretingos – 8-258-51595;
Rietavo – 8-218-68622;
Klaipėdos – 8-26-237463;
Skuodo – 8-216-52423;
Šilalės – 8-269-52566;
Plungės – 8-218-52528.

Telšių vyskupijoje veikiančios mokslo įstaigos, kuriose galima įsigyti teologinį išsilavinimą

Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto Kretingos Švento Antano religijų institutas. Tel.: 8-258-51571;
Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto katechetikos katedra. Tel.: 8-26-213425;
Telšių kunigų seminarija – 8-294-51044.

Telšių vyskupijoje veikiantys vienuolynai

Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordinas (OFM). Tel.: 8-258-77093;
Jėzaus draugija (SJ). Tel.: 8-26-361954;
Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacija. Tel.: 8-26-361482;
Švč. Jėzaus Širdies pranciškonių misionierių kongregacija. Tel.: 8-258-55108;
Švč. Mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija. Tel.: (8-258-55438;
Šv. Klaros seserys. Tel.: 8-258-76573;
Meilės misionierių seserų kongregacija (Motinos Teresės). Tel.: 8-258-51422;
Švč. Nekaltosios mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija. Tel.: 8-294-52842.

Svarbiausi faktai ir datos iš Žemaičių (nuo 1926 m. – Telšių) vyskupijos istorijos

1413 m. Jogaila ir Vytautas, lydimi gausaus būrio kunigų, pradėjo krikštyti Žemaitiją; Telšių vyskupas Antanas Vaičius
1417 m. Varniuose (Medininkuose) įkurta Žemaičių vyskupija;
Pirmasis Žemaičių vyskupas buvo Motiejus Trakiškis;
Žemaitijos ir Lietuvos kultūriniam ir politiniam gyvenimui didžiausią įtaką iš visų Žemaičių vyskupijos vyskupų padarė vyskupai Merkelis Giedraitis (1576-1609) ir Motiejus Valančius (1801 - 1875).
1603 m. Žemaitijos vyskupijos teritorijoje įsteigtas pirmasis vienuolynas – Kretingoje įsikūrė pranciškonai-bernardinai;
1616 m. Kražiuose jėzuitai įkūrė kolegiją, kuri gyvavo daugiau kaip 220 metų;
1622 m. Kražiuose įkurta Žemaičių kunigų seminarija, kuri 1622 m. vėliau veikė Varniuose, o 1864 m. buvo perkelta į Kauną;
1926 m. balandžio 4 d. Popiežiaus Pijaus XI-ojo apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente” įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Naujai suformuota Telšių vyskupija apėmė dalį buvusios Žemaičių vyskupijos teritorijos ir didžiąją Žemaitijos dalį;
Pirmuoju Telšių vyskupu buvo paskirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žymus Lietuvos politikos ir kultūros veikėjas Justinas Staugaitis;
Vyskupijos centru-vyskupo rezidencija 1926 m. tapo Telšiai, miestas simboliškai, pagal tradiciją vadinamas Žemaitijos sostine;
1927 m. pradėjo veikti Telšių kunigų seminarija, kurios pirmuoju rektoriumi buvo paskirtas Vincentas Borisevičius;
1928 m. šalia senųjų Kunigų seminarijai paskirtų buvusių vienuolynio pastatų iškilo naujas pastatas, skirtas seminarijai;
Iki 1940 m. Kunigų seminariją baigė 150 kunigų;
1925-1940 m. Telšiuose buvo leidžiamas katalikams skirtas laikraštis „Žemaičių prietelius”;
1925 m. Telšiuose įsteigtas Vyskupo Motiejaus Valančiaus Liaudies universitetas;
1928 m. Telšių vyskupija įsigijo spaustuvę ir čia pradėjo leisti knygas, kitus leidinius;
Prieškario metais Telšių vyskupijoje veikė ateitininkų, skautų, pavasarininkų organizacijos, Šv. Zitos tarnaičių, Šv. Vincento Pauliečio labdaros draugijos;
1940 m. padėti vyskupui Justinui Staugaičius į Telšius buvo paskirtas J. Borisevičius, kuris, mirus J. Staugaičiui (1943), 1944 m. sausio 21 d. tapo Telšių vyskupu;
1944 m. vasario 28 d. Šventasis Sostas V. Borisevičiaus pagalbininku paskyrė prelatą P. Ramanauską;
Sovietams okupavus Lietuvą, bažnyčių ir kunigų veikla Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo ribojama;
1946 m. buvo suimtas, įkalintas, o vėliau ir sušaudytas vyskupas V. Borisevičius. Suimtas ir nuteistas buvo ir vyskupas P. Ramanauskas;
1944 m. uždaryta Telšių kunigų seminarija;
1946-1961 m. sovietinė valdžia trukdė normaliam Telšių vyskupijos darbui, todėl vyskupija valdyta kapitulinio vikaro teisėmis.
Pirmuoju vyskupijos valdytoju tokiomis sąlygomis dirbo J. Juodaitis (suimtas 1949 m. ir ištremtas į Sibirą);
Po J. Juodaičio vyskupijos kapituliniu vikaru buvo paskirtas kanauninkas P. Maželis, kuris 1955 m. buvo konsekruotas vyskupu;
1966 m. mirus vyskupui P. Maželiui, Telšių vyskupiją administravo kunigas J. Pletkus, kuris Telšių vyskupu buvo konsekruotas 1968 m. vasario 25 d. ir vyskupiją valdė iki savo mirties (1975 m. rugsėjo 29 d.);
Nuo 1975 m. spalio 3 d. kapitulinio vikaro teisėmis Telšių vyskupiją ir Klaipėdos prelatūrą valdė kunigas A. Vaičius, kuris vyskupu konsekruotas 1982 m. liepos 25 d.;
1989 m., Lietuvoje prasidėjus tautiniam Atgimimui, atkurta Telšių kunigų seminarija, kurioje pradėta rengti kunigus Telšių vyskupijai. Iki 1999 m. išleistos penkios seminaristų laidos, kunigais įšventinti 63 jaunuoliai;
1991 m. gruodžio 19 d. popiežiaus Jono Pauliaus II bule Klaipėdos prelatūra inkorporuota į Telšių vyskupijos sudėtį;
Šiuo metu Telšių vyskupijoje yra 10 dekanatų: Akmenės, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių.
 

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15