Angliškai

A B C D E G I J K L M P R S Š T V Ž


A

Albinas Jovaišas apie Mikalojų Daukšą ir jo "Postilę"
Albinas Jovaišas: „Gimtoji kalba – tai žmogaus garbė”
Amerikos lietuvių laiškas Popiežiui Leonui XIII

B

Betygala
Betygalos kraštas Mikalojaus Daukšos laikais
V. Biržiška: Daukšos raštai
V. Biržiška: Literatūra apie M. Daukšą
V. Biržiška: Mikalojaus Daukšos biografija
Bibiliografija (Literatūra apie M. Daukšą – iki 1958 m.)
Biografija (Jurgis Lebedys apie M. Daukšą)
1994-1998 m. publikacijos apie M. Daukšą ir M. Giedraitį Lietuvos spaudoje
Dvi nebaigtos palaimintųjų bylos
Jonas Bretkūnas ir jo didysis darbas – į lietuvių kalbą išversta Biblija
Mažas didžiojo bendražygis
C
 
Citatos (fragmentai iš pasisakymų apie M. Daukšą ir jo darbus)
 
D
 
Daukša – „lyg mūsų Homeras”
Dokumentai apie M. Daukšą
Unikalus XVI a. dokumentas
Varnių apylinkių liaudies dainos
Svarbesni straipsniai apie Mikalojų Daukšą
Dokumentai, pasakojantys apie Mikalojaus Daukšos asmenį
Kėdainių Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla
Kėdainių Mikalojaus Daukšos biblioteka
Mikalojaus Daukšos darbų tyrinėtojai
Žemaičių dainos ir šokiai
Dvikirčiai žodžiai Mikalojaus Daukšos "Postilėje"
Mikalojus Daukša kalbininkų darbuose
DK, DP - Mikalojaus Daukšos ženklai
Mikalojus Daukša - religinis rašytojas ir naujų tautos idėjų skleidėjas
V. M. Daukšos kova dėl gimtosios kalbos teisių
Poetų žodžiai Mikalojui Daukšai
Dėl Mikalojaus Daukšos rašomosios kalbos kilmės
Albertas Rosinas (Vilnius). Kai kurių žodžių gramatinis statusas Mikalojaus Daukšos tekstuose.
Eugenija Ulčinaitė (Vilnius). Mikalojaus Daukšos „Postilė“ – trijų kalbų ir kultūrų sąveika.
Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilnius). Mikalojus Daukša ir katalikiškosios kultūros reformos kryptis.
Jūratė Pajėdienė, Artūras Judžentis (Vilnius). Sudėtiniai sakiniai su idant ir jog Mikalojaus Daukšos katekizme.
Vytautas Mažiulis (Vilnius). Dėl lie. Daukša kilmės
Bronius Maskuliūnas (Vilnius). Dėl vieno posesyvumo raiškos atvejo Mikalojaus Daukšos „Postilėje“
Jovita Liutkutė (Kaunas). Nuolaidos šalutinių sakinių modeliai Mikalojaus Daukšos raštuose
Vilija Lazauskaitė (Vilnius). Mikalojaus Daukšos kirčiavimas: korektūros klaidos ar kirčiavimo variantai?
Vitas Labutis (Vilnius). Kodėl Konstantino Sirvydo žodyne neįvardytos aprašomosios kalbos?
Juozas Karaciejus (Vilnius). Mikalojaus Daukšos „Postilė“ XVI a. pabaigos DLK kultūriniame kontekste
Albinas Jovaišas (Vilnius). Žemaičių vyskupija Mikalojaus Daukšos laikais
Liudas Jovaiša (Vilnius). Mikalojus Daukša – dvasininkas
Audra Ivanauskienė (Vilnius). Daiktavardžio linksniavimo tipų kitimo tendencijos, remiantis Mikalojaus Daukšos „Postile“
Jūratė Čirūnaitė (Kaunas). Dėl moterų įvardijimo DLK kariuomenės dokumentuose
Mikalojus Daukša lietuvių literatūros moksle
Danguolė Mikulėnienė (Vilnius). Dėl priesaginių daiktavardžių kirčiavimo raidos.
Giedrė Čepaitienė (Šiauliai). Kalbos etiketo atspindžiai Mikalojaus Daukšos „Postilėje“
Rainer Eckert (Berlin). Ein slawisches Lehnwort in der ”Postille“ des Mikalojus Daukša und seine synonymischen und phraseologischen Beziehungen
Mikalojus Daukša Lietuvos dailėje
Brigita Speičytė: Mikalojaus Daukšos recepcija lietuvių literatūros moksle
 
E
 
Eilėraščiai, skirti M. Daukšai.
Tarptautinis ekslibrisų konkursas Ex libris. Daukšos "Postilei" - 400
EX LIBRIS. Mikalojaus Daukšos "Postilei" - 400
Kėdainių M. Daukšos vidurinės mokyklos mokinių sukurti ekslibrisai "Postilei" 400 metų sukakties proga
 
G
 
Giedraičių giminė
Iš kunigaikščių Giedraičių giminės istorijos
Vyskupas Jonas Boruta apie Žemaičių vyskupą Merkelį Giedraitį
 
I
 
Ikonografija apie Mikalojų Daukšą
Zenonas Ivinskis
Iškilūs Kėdainių krašto žmonės
 
J
 
Jurgis Lebedys apie Mikalojų Daukšą ir jo "Postilę"
 
K
 
Kėdainiai
Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Šv. Juozapo bažnyčia
Kėdainių krašto knygiai
Svarbiausios Kėdainių krašto istorijos datos
Jubiliejiniai renginiai Kėdainiuose
Nauji Kėdainių M. Daukšos bibliotekos darbai
Kėdainių M. Daukšos bibliotekos užsienio kalbų ir informacijos skyrius
Kėdainių M. Daukšos mokykloje
Krakės
Krakių seniūnija
Krakių Šv. Motiejaus Apaštalo parapijos bažnyčia
Krakių kotryniečių vienuolynas
Kražiai
Kražių benediktinių vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
Kražių jėzuitų vienuolynas, kolegija, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Kretingos bernardinų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Kunigaikščių Giedraičių giminės istorijos fragmentai
Levas Vladimirovas: Knygos istorija
Lietuviškos knygos keliu. Iš Žemaičių į Lietuvą…
Zenonas Ivinskis: Pirmosios lietuviškos knygos Lietuvoje
Žemaičių kalbos rašybos pavyzdžiai (proza ir poezija)
M. Daukšos "Postilės" kalba
„Žemaičių žemės” kalendorius
Tarptautinis ekslibrisų konkursas Ex libris. Daukšos "Postilei" - 400
Kalbos šventė „Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio”
„Katechismas, arba mokslas kiekvienam krikščioniui privalus”
Žemaičių akademijos konferencija
Tarptautinė konferencija "Mikalojus Daukša ir jo laiko kultūros kontekstas"
 
L
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (1998 m. gegužės 11 d.)
Grožiniai literatūros kūriniai, skirti Mikalojui Daukšai
Jurgis Lebedys
Sigitas Narbutas (Vilnius). Saliamono Risinskio Lietuva.
 
M
 
Merkelio Giedraičio tėviškė
Zenonas Ivinskis: Du Didieji Medininkų vyskupai
M. Giedraitis ir M. Valančius
Merkelis Giedraitis (Žemaičių vyskupas)
Medalis. Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis
Mikalojui Daukšai skirti eilėraščiai
Mikalojaus Daukšos biografija
Mikalojaus Daukšos darbo tęsėjai
Mikalojaus Daukšos raštai
Motiejus Strijkovskis
 
P
 
Paminklas Merkeliui Giedraičiui ir Mikalojui Daukšai
Postilės „Prakalba į malonųjį skaitytoją”
M. Daukšos "Postilės" kalba
M. Daukšos "Postilės" puslapiai
Postilės dedikacija vyskupui Merkeliui Giedraičiu
M. Daukšos prakalba į Merkelį Giedraitį
Mikalojaus Daukšos „Postilė”: trijų kalbų ir kultūrų jungtis
Pasikloniojimas
Jurgis Pabrėža apie žemaičių papročius
Patarlės ir priežodžiai
Papročiai
Trumpai apie asmenis, paminėtus leidinyje „Postilei – 400”
Renesansiniai prakalbos bruožai. Originalumas
 
 
R
 
Raseinių domininkonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Žemaičių kalbos rašybos pavyzdžiai (proza ir poezija)
Pražuvusi raštija
 
S
 
Motiejus Strijkovskis
Simonas Tadas Stanevičius
Dr. Darius Kuolys apie Motiejų Strijkovskį
Jurgis Lebedys: Motiejus Strijkovskis
1595 metai: sąsajos ir sąskambiai
 
Š
 
Šventųjų Lietuva (Malda už vysk. Merkelį Giedraitį)
 
T
 
Telšių bernardinų vienuolynas ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Antano Vaičiaus laiškas
 
V
 
Vaclovas Biržiška apie M. Daukšą
Valstybinės M. Daukšos "Postilės" jubiliejinių renginių organizavimo komisijos pirmininko ArvydoVidžiūno žodis
Levas Vladimirovas: Knygos istorija
Valstybinės komisijos M. Daukšos "Postilės" 400 metų minėjimui organizuoti renginių ir priemonių planas
Valstybinės M. Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejaus organizavimo komisijos pranešimas
Iš Tarkvinijaus Pekulo Žemaičių provincijos vizitacijos akto (1579)
Varniai
Varnių istorijos fragmentai
Varnių apylinkių liaudies dainos
Vienuolynai Žemaitijoje
Žemaitijos vyskupija
Motiejus Valančius
 
Ž
 
Žemaičių Kalvarijos domininkonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
Žemaičių vyskupai, su kuriais dirbo Mikalojus Daukša
Žemaičių vyskupai:
Merkelis Giedraitis
Jurgis Petkevičius
Mikalojus Pacas
Žemaičių vyskupai (1417-1609)
Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio tėviškė
„Žemaičių žemės” žurnalo (1999 m. Nr. 1) turinys

[Angliškai][Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacijos centras, 2001
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15