ziniasklaida.jpg (15023 bytes)

1970-1998 METAIS IŠLEISTOS KNYGOS IR PUBLIKACIJOS APIE MIKALOJŲ DAUKŠĄ IR JO RAŠYTINĮ PALIKIMĄ 

(Bibliografija parengta pagal Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos katalogus 1999 m. )

1. Lebedys J. Mikalojaus Daukšos bibliografija. - V., Vaga. - 1971.
2. Lebedys J. Mikalojaus Daukšos bibliografija. - V., Vaga. - 1971 : Tumelis Juozas // Pergalė, - 1971, - Nr. 11. - P. 171-174. (Recenzija).
3. Lebedys J. Mikalojaus Daukšos bibliografija. V., Vaga, 1971 : Piročkinas A. Literatūra. 1974, Nr. 1. - P. 165-168. (Recenzija)
4. Lebedys J. Dunnikumai. // Lebedys J. Lituanistikos baruose. - T. 1. : Studijos ir straipsniai. V., 1972. - P. 55-58, 392. 
5. Valančius M. Mokyti Lietuvos vyrai // Valančius M. Raštai. - T. 2. - V., 1972. - P. 270.
6. Yla, Stasys. Mikalojus Daukša: Ieškant rėmų jo paveikslui // Yla Stasys, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje. - Chicago, 1973. - P. 32-52.
7. Naujokaitis Pr. Lietuvių literatūros istorija // Nuo Mažvydo iki Maironio. - Brooklyn, 1973, - T. 1. - P. 46-53.
8. Morkūnas E. Lietuviškos raštijos pradininkas // Tarybinis kelias (Kėdainiai), 1973, Kovo 3.
9.   Jablonskis K. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai. - V., Mintis, 1973. - P. 71-200.
10. Nespausdinti K. Būgos laiškai (. . . ) - P. 105-114 // Kalbotyra, 1974. T. 25, sąs. 1. - P. 112-114. (M. Daukšos „Postilės” kirčiuotų balsių žymėjimo klausimu).
11. Ubeikatė. Rusijos mokslų akademija ir lietuviška knyga // Bibliotekų darbas. - 1974, Nr. 6. - P. 30-32.
12. Užtupas V. Lotyniškojo šrifto įsigalėjimas lietuvių poligrafijoje // Knygotyra, 5 (12). -1975. - P. 133-143.
13. Zinkevičius Z. Iš lietuvių istorinės akcentologijos. 1605 m. katekizmo kirčiavimas. - V., 1975.
14. Merkys V. Rusijos Mokslų akademija ir lietuvių spauda 1865-1904 // Lietuvos istorijos metraštis, 1974. V., 1976. - P. 33-48.
15. Lebedys J. Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime. - V. : Mokslas, 1976. - P. 9, 11, 13, 17, 20-23, 34, 113, 121.
16. Petrauskienė I. Vilniaus akademijos spaustuvė 1575-1773. - V. : Mokslas, 1976. - P. 120-124, 144-146, 153, 154, 224-226 ir kt.
17. Vilniaus universiteto istorija 1579-1803. - V., 1976. - P. 96-99. 
18. Vilniaus universiteto istorija 1940-1979. - V., 1979. - P. 312, 372.
19. Palionis J. Kapitalistinis lituanistikos veikalas // Kultūros barai. -1977, - Nr. 8. - P. 68-69.
20. Parolek R. Daukša Mikalojus. - Kn. : Slownik spisovatelu. Sovetsky Svaz. - T. 1 (A-K). - Praha, 1977. - P. 315-316.
21. Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra. - V. : Mokslas, 1977. - P. 327-350 ir kt.
22. Landsbergis-Žemkalnis V. Šalia kultūros versmių. 1977, - Lapkričio 19. - P. 11.
23. Stašaitis S. Brandus M. Daukšos pasėtas grūdas // Tarybinis kelias (Kėdainiai), - 1977, - Kovo 24.
24. Vėlius N. Mitinės lietuvių sakmių būtybės. - V. : Vaga. - 1977. - P. 202, 248, 250.
25. M. Daukšos postilės (1599) titulinis puslapis : Yla S. Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje. - Chicago, 1978.
26. Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos postpoziciniai vietininkai // Baltistika. XVIII (1). - 1982. - P. 21-38.
27. Merkys V. Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904). - V., 1978. - P. 109-111.
28. Valančius G. Daukša ir Merkelis Giedraitis : Valančius G. Žemaičių Didysis II d. - Los Angeles, 1978. - P. 69, 86, 133, 256 ir kt.
29. Ambrazas V. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė. - V., 1979. - P. 89, 100, 105 ir kt.
30. Jablonskis K. Istorija ir jos šaliniai. - V., 1979. - P. 18-20 ir kt.
31. Palionis J. Lietuvių literatūros kalbos istorija. - V., 1979. - P. 12-14, 19-28, 32-34 ir kt.
32. Mikalojus Daukša (1527-1613): [Biografijos duomenys] // Pasaulio lietuvis. - 1979. - Nr. 6 (116). - P. 35.
33. Staskeliūnas, Jonas. Žymieji Lietuvos kalbininkai: (. . . ) -Aušra, Seinai, - 1979. - Nr. 3. - P. 12-16.
34. Zinkevičius Z. Kelios pastabos lietuvių XVII-XVII a. leksikos istorijai. : Lietuvių kalbotyros klausimai. - T. 19. : Socialinės lingvistikos problemos. - V., 1979. - P. 119-123.
35. Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbotyros klausimai. - 1979. T. 19. - P. 188-192.
36. Žukas V. Lietuviškieji literatūros bibliografijos šaltiniai. - V., 1979. - P. 10, 13, 17 ir kt.
37. Ambrazas V. Galūnių darybos veiksmažodžių abstraktai // Baltistica, 1980. T. 16, sąs. 1. - P. 63-68.
38. Varanavičius A. Daukša Mikalojus : Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. - T. 1. Feodalizmo laikotarpis. - V., 1980. - P. 75-77.
39. Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai, feodalizmo epocha iki aštuonioliktojo amžiaus. - V., 1981. - P. 134-143, 234-236 ir kt.
40. Kondratas B. Kūrėjų pėdsakais. - V. : Mintis, 1981. - P. 165, 166, 204.
41. Jurginis, Juozas. Renesanso kultūros humanizmas. P. 275-276.
42. Gineitis L. Lietuvių literatūros istoriografija (iki 1940). - V., 1982. - P. 21-24, 119-122, 128-130, 137-140, 145-150, 171-173, 218-221 ir kt.
43. Naudužienė V. Kelios pastabos apie nomina agentis priesaginę darybą M. Daukšos raštuose : Sintaksės ir semantikos klausimai. - Šiauliai, 1982. - P. 124-128.
44. Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties bruožai. - V., 1983. - P. 75, 76.
45. Profesorius Jurgis Lebedys. - V., 1983. - P. 33-38, 42-46, 48-51, 61-63, 78-81 ir kt.
46. Ambrazas, Saulius. Priesaginės darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje // Kalbotyra. - 1983. T. 34, sąs. 1. - P. 76-84.
47. Korsakas K. Literatūros praeitis. - V. : Vaga, 1983. - P. 97-105 ir kt.
48. Žukas Vl. Lietuvių bibliografijos istorija. - V., 1983. - P. 33-35 ir kt.
49. Lebedys J. Mikalojus Daukša: Lietuvių literatūros mokslo ir kritikos chrestomatija XI klasei. - K., 1984. - P. 48-52.
50. Girdenis, Aleksas. Dvikirčiai žodžiai M. Daukšos „Pstilėje” // Kalbotyra. - 1984. T. 35, sąs. 1. - P. 108, 109.
51. Ambrazas-Sasnava K. Vertimo tyrinėjimai. Tradicija. - V., 1984. - P. 32, 34, 127.
52. Jonynas Ambraz. Lietuvių folkloristika (iki XIX a. ): Monografija. - V., 1984. - P. 138-143 ir kt.
53. Jurginis J. Istorija ir kultūra: kultūros pažangos apybraižos. - V., 1984. - P. 12, 27, 79-81.
54. Iš Lietuvos bibliotekų istorijos : Teminis mokslų darbų rinkinys. - V., 1985. - P. 15, 52, 59 ir kt.
55. Jono Jablonskio laiškai. - V., 1985. - P. 212-214, 303 ir kt.
56. Auryla V. Lietuvių vaikų literatūra. - V., 1986. - P. 9, 24, 288, 296.
57. Ivinskis Z. Rinktiniai raštai. - T. 4. Krikščionybė Lietuvoje. - Roma, 1987. - P. 38, 59, 103 ir kt.
58. Jurginis J. Lietuvos krikštas: feodalinės visuomenės socialinės ir kultūrinės raidos studija. - V., 1987. - P. 385-387 ir kt.
59. Jonikas P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje :Visuomeniniai lietuvių kalbos ir istorijos bruožai. - Chicaga, 1987. - P. 92-98.
60. Mikalojus Daukša: (biografija) // Kėdainių krašto knygiai. - Kėdainiai, 1987. - Kn. 1. Lietuviško žodžio pradžia: Civitas Caiodenensis, 1500-1700 m. - P. 11-12.
61. Sprindis A. Palaidotas Varniuose // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis: Varnių konferencijos pranešimų tezės (1987 liepa). - V., 1987. - P. 55-60.
62. Genzelis B. Renesanso idėjos Lietuvoje : Genzelis B. Renesanso filosofijos metmenys. - V., 1988. - P. 148-165.
63. K. Neseckis apie M. Daukšą : Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija. - V., 1988. - P. 44-45.
64. Ivinskis Antanas. Raštijos pradžia Varniuose // Komunizmo švyturys (Telšiai) - 1988. - Rugsėjo 10.
65. Ivinskis Antanas. Raštijos pradžia Varniuose // Moksleivis. - 1988. - Nr. 5. - P. 18, 19.
66. Jablonskis K. Apie M. Daukšą : Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija. - V., 1988. - P. 365, 366.
67. Vaivada Vacys. Mikalojaus Daukšos jubiliejus Varniuose // Kultūros barai. - 1988. - Nr. 6. - P. 75.
68. Valteris E. M. Daukšos vaidmuo : Lietuvos litetarūros istoriografijos chrestomatija. - V., 1988. - P. 234-237.
69. Zinkevičius Z. Senųjų raštų kalba. - V., 1988. - P. 173-194.
70. Zokaitytė, Zita. Prie M. Daukšos ąžuolo. Kalbos šventė Kėdainiuose // Tarybinis kelias (Kėdainiai). - 1988.
71. Jovaišas A. Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas. - V., 1989. - P. 59-67.
72. Mykolaitis-Putinas V. Raštai: Estetika. - V., 1989. - P. 272, 287, 324, 325, 389.
73. Žukas V. Lietuvių knygotyros bruožai. - V., 1989. - P. 91-105 ir kt.
74. Dabkus R. Įvadas į filosofijos istoriją : Mokymo priemonė. - K., 1990. - P. 326.
75. Daukša Mikalojus. Postilės Prakalbos. Sudarytojas A. Piročkinas. Iš lotynų kalbos vertė Regina Koženiauskienė, iš lenkų kalbos vertė J. Balčikonis. - V. : Mintis, 1990.
76. Koženiauskienė R. XVI-XVIII a. prakalbos ir dedikacijos. - V., 1990. - P. 7, 8, 12, 15, 17, 18, 21-27, 29, 32, 33, 35, 37, 42, 49, 77, 122, 123, 597, 599 ir kt.
77. Jablonskis K. Straipsniai ir laiškai. - V., 1991. - P. 52, 87, 88, 191, 208, 252.
78. Proscevičius E. M. Daukša ir. . . Vadaktai // Mūsų kraštas. - 1991. - Gegužės 23.
79. Kuolys, Darius. Asmenybės ir tautos ugdymo klausimai M. Daukšos, Mykolo Lietuvio ir M. Strijkovskio raštuose // Lietuvos pedagoginės minties raida XVI-XVII a. kultūros veikėjų raštuose. - K., 1991. - P. 24-32.
80. Rosinas, Albertas. Neigiamųjų įvardžių vartosenos ypatybės M. Daukšos Postilėje // Baltistica. 1991. - T. 27, sąs. 1. - P. 53-55.
81. Palionis J. Neįkainojamos vertybės (. . . ) // Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis. 1991. - V., 1993. - P. 92-98.
82. Prascevičius, Egidijus. Ten gyveno Mikalojus Daukša // Panevėžio balsas. - 1992. - Rugpjūčio 4.
83. Mikalojus Daukša: [Biografija] // Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai. - Klaipėda, 1992. - P. 103-104.
84. Subačius Paulius. „Probilis skaititojop mieloiop” // Naujasis židinys. - 1992. - Nr. 4. - P. 76.
85. Gustaitė Genovaitė. „Rarissimo!” // Naujasis židinys. - 1993. - Nr. 10. - P. 71-73.
86. Kavolis V. Žmogus istorijoje. - V., 1994. - P. 375, 380, 388, 478, 530, 532, 533, 543, 548, 550, 553.
87. Genzelis B. Filosofija senajame Vilniaus universitete // Genzelis B. Pasakojimai apie Lietuvos mąstytojus. - K., 1994. - P. 32-44. - P.  34-36.
88. Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a. -XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. - V., 1994. - P. 55-56.
89. M. Daukšos „Katekizmui” - 400. - Žemaičių kultūros draugija, Žemaičių akademija. Sudarė Danutė Mukienė. - 1995, Klaipėda.
90. Aliulis, Vaclovas. "Katechismas, arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus" : [Apie M. Daukšos “Katekizmą”] // Katalikų pasaulis. - 1995. - Nr. 11. - P. 1-3.
91. Būda V., P.  Lietuvių kalbos kultūra. - V., 1995. - P. 29-30.
92. Žalys, Aleksandras. Mikalojaus Daukšos "Katekizmui" - 400 // Klaipėda. - 1995. - Spal. 10. - P. 3 : iliustr.
93. Palionis, Jonas. Mikalojaus Daukšos katekizmui - 400 // Gimtoji kalba. - 1995. Nr. 10. - P. 1-4.
94. Brazauskas, Juozas. Kraštietis, praaugęs savo epochą : [Apie liet. raštijos pradininką M. Daukšą] // Kėdainių garsas. - 1995. - Liep. 11. - P. 4.
95. Braziūnas, Vladas. "Bibliotheca Baltica" serijoje - M. Daukšos “Katekizmas” : [Apie tarptaut. knygų leidybos projekto knygas] // Liet. rytas. - 1995. - Spal. 18. - P. 7.
96. Celencevičius, Raimondas. M. Daukšos "Katekizmui" - 400 : [Apie lietuvių raštijos pradininko kn. "Katekizmas, arba Mokslo, kiekvienam krikščioniui privalaus" išleidimo 400-metų sukakties paminėjima, Vilnius] // Respublika. - 1995. - Rugs. 28. - P. 15.
97. Daujotytė, Viktorija. KD, DP - Mikalojaus Daukšos ženklai // Šiaurės Atėnai. - 1995. - Rugs. 30. - P. 2.
98. Gansiniauskaitė, Vaiva. Mikalojaus Daukšos “Katekizmui” - 400 : [Apie sukakties paminėjimą Vilniuje] // Apžvalga. - 1995. - Spal. 6-12 (Nr. 40). - P. 3, 11 : iliustr.
99. Jackutė, Danutė. Vieniems rūpi šventės, kitiems - niūri kasdienybė : [Apie pasiruošimą lietuvių raštijos pradininko M. Daukšos Katekizmo 400-ųjų metinių paminėjimui Telšiuose] // Kalvotoji Žemaitija. - 1995. - Rugs. 7.
100. Jovaišas, Albinas. Mikalojus Daukša - religinis rašytojas ir naujų tautos idėjų skelbėjas // Šiaurės Atėnai. - 1995. - Rugs. 30. - P. 9.
101. Kuolys, Darius. Kalbą atverti tikrovei : [Pokalbis su literatūrologu D. Kuoliu apie M. Daukšos "Katekizmą. . . "] / Kalbėjosi Viktoras Trofimovičius // Kauno apskritis. - 1995. - Spal. 10-16 (Nr. 11).
102. Mukienė, Danutė. Įamžinamos asmenybės ir visa epocha : [Apie skulpt. A. Sakalausko kuriamą paminklą M. Giedraičiui bei M. Daukšai] // Respublika. - 1995. - Rugpj. 19. - P. 23 : iliustr.
103. Mikalojaus Daukšos "Katekizmui" - 400 metų : [Straipsniai] // Žemaičių aidas. - 1995. - Rugs. 8 : iliustr. - T u r i n y s : Varniai; Merkelis Giedraitis; Mikalojus Daukša.
104. Mukienė, Danutė. Kuriamas paminklas M. Giedraičiui [Žemaitijos vyskupas,  kunigaikštis] ir M. Daukšai [Vienas liet. raštijos pradininkų] // Lietuva. - 1995. - Birž. 8. - P. 2 : iliustr.
105. Mukienė, Danutė. Mikalojus Daukša. "Katekizmas" : [Išleidimo 400-osioms metinėms] // Pajūrio naujienos. - 1995. - Gegužės 11.
106. Musteikytė, Dalia. "Idėjos, jei didžios, nemiršta..." : [M. Daukšos "Katekizmo" 400-osioms metinėms] // Diena. - 1995. - Rugs. 28. - P. 2 : iliustr.
107. Narmontienė G. Į tą amžiną žemaičių žemės širdį. . . : [Apie Viešvėnų vid. m-klos vakarą, skirtą M. Daukšos "Katekizmo" 400-osioms metinėms, Telšių raj. ] // Kalvotoji Žemaitija. - 1995. - Spal. 26.
108. Pajedienė, Jūratė. Recenzija knygos: Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995 // Naujasis židinys. - 1996, Nr. 4. - P.  254-257.
109. Palionis, Jonas. Mikalojaus Daukšos “Katekizmui” - 400 // Gimt. kalba. - 1995. - Nr. 10. - P. 1-4.
110. Piročkinas, Arnoldas. Mikalojus Daukša ir Kristijonas Donelaitis : [Apie rašytojų požiūrį į kalbą] // Gimt. žodis. - 1995. - Nr. 2. - P. 1-7.
111. Piročkinas, Arnoldas. Mikalojus Daukša ir Kristijonas Donelaitis // Gimt. žodis. - 1995. - Nr. 3. - P. 1-5.
112. Ulčinaitė, Eugenija. 1595 metai: sąsajos ir sąskambiai : [Apie M. Daukšos "Katekizmą”] // Šiaurės Atėnai. - 1995. - Rugs. 30. - P. 9.
113. Vadaktai ir Mikalojus Daukša : [Apie XVI a. kultūros veikėjo M. Daukšos tėvų dvarą Vadaktuose, Radviliškio raj. ] / Parengė Gražina Dunauskienė // Šaiulių kraštas - 1995. - Liep. 15. - P. 14.
114. Vaičius, Antanas. Broliai Kunigai, mieli Tikintieji! : Telšių vysk. A. Vaičiaus laiškas Telšių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems: [M. Daukšos Katekizmo 400 m. proga / Su Danutės Mukienės prier. ] // Dienovidis. - 1995. - Rugs. 1. - P. 6-7 : portr.
115. Vengrienė, Vlada. Baltas atminimo žiedas - Mikalojui Daukšai // Žemaičių aidas. - 1995. - Rugs. 22 : iliustr.
116. Virbalytė, Stasė. M. Daukšos "Katekizmui" - 400 metų // Kauno laikas. - 1995. - Spal. 6. - P. 6.
117. Lietuvių kalba: tyrinėjimai ir tyrimai: Pirmosios lietuviškos knygos - Mikalojaus Daukšos katekizmo - Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje, 1595) 400 m. sukakčiai paminėti: Konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. spalio 25-26 d. - Vilnius, 1995.
118. Mikalojaus Daukšos žingsniai Kėdainių žemėje. - Kėdainiai, Statyba, 1995.
119. Niemi Aukusti, Robert. Lituanistiniai raštai: Lyginamieji dainų tyrinėjimai. V., 1996. - P. 56, 140, 159, 254, 347, 516.
120. Karaciejus, Juozas. [Recenzija] / Juozas Karaciejus. - Rec. kn. : Mikalojaus Daukšos 1595 metų “Katekizmas” / M. Daukša; parengė V. Jakštienė, J. Palionis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995 // Baltistica. - ISSN 0132-6503. - 1997,t. 32, sąs. 1. - P.  131-132.
121. Boruta, Jonas. XVI šimtmečio pabaigos Lietuvos bažnyčia - iš herigmos į katechezą : (M. Daukšos katekizmo 400-ąsias metines minint) / J. Boruta. - Bibliogr. : 9 pavad. // Laiškai lietuviams. - Chicago, 1996, Nr. 4. - P.  111-114
I. Daukša Mikalojus apie jį.
122. Baužytė, Jūra. Kaip M. Daukšos "Postilė" atsidūrė Vatikane / Jūra Baužytė. - // Kauno diena. - ISSN . - 1997, rugpj. 2. - P.  23.
123. Braziūnas, Vladas. "Visiems rašto ir knygos..."; "Maloniai sutikus..."; Kelio ėjimas: Mažvydas-Daukša / Vladas Braziūnas // 7 meno dienos. - 1997, - Sausio 3. - P. 1.
124. Mukienė, Danutė. Ruošiantis M. Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui // Kalvotoji Žemaitija. - 1997. Lapkr. 15. - P.  5.
125. Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Paminklas Mikalojui Daukšai ir Merkeliui Giedraičiui : [apie Klaipėdoje kuriamą skulptūrinį ansamblį žemaičių vyskupams]  // Liet. aidas. - 1997. -Liepos 30. - P. 15.
126. Mukienė, Danutė. Ruošiantis M. Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui . : [apie paminklo M. Giedraičiui ir M. Daukšai Varniuose statybos darbus bei aukų rinkimų, Telšių rajonas]  // Klaipėda, 1997. - P.  26.
127. Radzevičius, Algimantas. Senosios lietuvių literatūros ir kultūros akiračiai. - K., 1997. - P. 71, 90, 111, 114, 117, 119-124 ir kt.
128. Mikalojus Daukša // Asmenybės Lietuvos istorijoje : Mokiniams, studentams, mokytojams. - V., 1998. - P.  12-14.
129. Kanauninkas Mikalojus Daukša (1527-1613) // Mūsų švyturiai : Trumpos biografijos, nekrologai. - Vilkaviškis, 1997. - P. 57-59.
130. Giedraitis, Merkelis. Giedraitis Merkelis : [minimas įvairiose knygos vietose] // Birżiška V. Knygotyros darbai. - V., 1998. - P.  142, 143, 146 ir kt.
131. Skardžius Pranas. Daukša - pirmasis bendrinės kalbos kūrėjas Didžiojoj Lietuvoj // Skardžius P. Rinktiniai raštai. - V., 1997. - T. 2. - P. 116-128.
132. Daukša Mikalojus : [minimas įvairiose knygos vietose] // Biržiška V. Knygotyros darbai. - V., 1998. - P.  143-153, 286-289 ir kt.
133. Braziūnas, Vladas. Kelio ėjimas : Mažvydas - Daukša : [eilėraštis] // Braziūnas V. Užkalinėti. - V., 1998. - P.  79-80.
134. Jakštas, Adomas. Garbė didvyriui : Vysk. M. Giedraičio jubiliejui paminėti : kantata // Jakštas A. Rinktinė. - V., 1998. - P.  158.
135. Stasiukaitienė E. Modernios bibliotekos link : [apie restauruotą Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešąją biblioteką] / E. Stasiukaitienė // Tarp knygų. 1998. - Nr. 2. - P.  33-34.
136. Šatkauskienė, Irena. M. Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui : [apie projektus Varniuose, Telšių rajonas] / Irena Šatkauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 1998. - Birželis.
137. Paulauskienė, Aušra. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka : Ekslibris // Bibliotekų knygos ženklai : parodos katalogas. - V., 1998. - P.  19. III. Kėdainiai.  
 

Bibliografija užsienio kalbomis

(Norint skaityti visus šio skyriaus tekstus, reikia instaliuoti rusiškus šriftus)

 1. Hasiuk Michail. Czesław Kudźinowski: Biographical note. Lingua Posnaniensis. - 1980. - T. 23. - P. 7-9.
 2. Schmalstieg ,William R. The accentuation of a few herbs in Daukša : William R. Schmalstieg. - Angl. // Linguistica baltica. - Kraków, 1994. - Vol. 3. - P. 35-38.
 3. Vaicekauskas, Mikas. Firsdt in Lithuania major : dedicated to 400th anniversary of Mikalojus Daukša’s „catechism” // Lithuanian weekly. - 1995. - Dec. 2-1996. - Jen. 4. - P. 12.
 4. Vanagas V. Ancient written literatur and the beginning of belles letters // Lithuanian literature. - V., 1997. - P. 25-26.
 5. Zinkevičius, Zigmas. The written language in the Grand dacky of lithuania // The history of the Lithuanian language. - V., 1996. - P. 246, 247. 
 6. A?y??u? A. ?a ?ape ? ?u?one?ama?u b ?u?be. - B., 1970. - P. 37, 39-48.
 7. A?y??u? A. Ta??? c?apone?ama?o? ??u?u. - Cu??epono??, 1972. - P. 59-61.
 8. Ta?u?uc B. ?u?obc?a? ?u?epa?ypa (1932-1941 ?. ?.) Uc?opu? ??o?o?a?uo?a???o? ?u?epa?yp?. - T. 2. - K?. 1. - M., 1971. - P. 466.
 9. Ca?a?uayc?ac A. ?u?ya?uc?u?ec?ue mpa?u?uu ?e?u??pa?a // ?u?ba ?u?epa?yp?a?. - 1984. - Nr. 3. - P. 163-168.
 10. Cbe?muc?a? B. U. O? ab?opc?be ?o?muenuca??bobc?o?o „Anoc?o?a” 1574. - ?e?obabc?u? ??e?u?, 1979. - M., 1982. - P. 5-18.
 11. ?pa???c? Chap??a. I ??o ?ac. ??c???one??u?. - 1988. - P. 318-319.
 12. Daukšas „Postiles” vārdnīca. - Karogs (Rīga), 1978, - Nr. 1. - P. 199. Aut. : Gālinš ir kt. latv.
 13. Endzelīns Jānis. Darbu izlase. Četros sējumas 2. - Rīga, 1974. - P. 381-389.
 14. Hernas Cz. Barok. Warszawa, państw. Wyd-wo nauk, 1976 : iliustr. - P. 157.
 15. Jurginis, Juozas. Pierwsze pzektady ksiąžek polsnich na język litewski i ich znaczenie kulturalne. - Kn. Dawna ksiąžka i kultura Wrocłavo (ir kt. ). - 1975.
 16. Kudzinowski Cz. Rzeczowniki o osnowie na -eu / ai u „Postilli” Daukszy. - Rink. Studia indoeuropejskie. - Wroclaw [i in], 1974. - P. 97-102. Hasiuk B. Czesław Kudzinowski (1908-1988) // Linguitic a. Orienlat Studies from Poznań. - 1993. - Vol. 2. - P. 7-9.
 17. Ochmański, Jerzy. Czesław Kudzinowski // Lithuano-Havica Posnansia: Studia Historica. - 1989. - T. 3. - P. 319-320.
 18. Kosman, Marceli. Studia žródłoznawcze (Warszawa-Poznań), 1974. - T. 19. - P. 261.
 19. Stoberski, Zygmunt. Historia literatury litewskiej. Wrocław, Ossolineum, 1974. - P. 20-21.
 20. Kudzinowski, Czesław. Indeks-słownik do „Daukšos Postile”. - T. 1-2. Poznań : Wyd-wo nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza, 1977. - VI. - P. 261-262. (Ser. Filologia Bałtycka).
 21. Kudzinowski, Czesław. Indeks-słownik do „Daukšos Postile”. - T. 1. (A-M), T. 2 (O-Ž). - Poznań : Wyd-wo nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza, 1977. - VI. - P. 527, 543. - (Ser. Filologia Bałtycka).
 22. Kudzinowski, Czesław. Les contractions vocaliques daus le „Daukšos Postilė” - Acta Baltisco-Slavica, W-wa, 1982, t. 14. - P. 169-173.
 23. Palionis, Jonas. Die neubildungen in Daukšas Wortschatz. - Lingua. Posnaniensis, 1980. - T. 23. - P. 151-157. - Bibliogr.
 24. Topolska B. V. Czytelnik iksiąžka n Wielkim Księstwie Litewskim uv dobie renesansu i baroku. - Wroclav, 1984. - P. 30, 55, 73 ir kt.
 25. Trost, Pavel. Schriftowerke aus vorschriftspachlicher Zeit-Kwartalnik neofilologiczny (W-wa), 1977, z 2/3. - P. 421-425.
 26. Dauksza Mikołaj. - Kn. Historia nauki Polskiej. - T. 6. : Dokumentacja biobibliograficznytami I i II. -  Wrocław [i in. ], 1974. - P. 118.
 27. Urbutis V. Liet. atpetioto R. Nemam // Baltistika XVIII (1), 1982. - P. 47-56.
 28. Schmalstieg, William R. The acentuation of a few herbs in Daukša / William R. Schmalstieg. - Angl. // Linguistica Baltica. - Krak@3ow, 1994. - Vol. 3. - P.  35-38.  
Ikonografija apie Mikalojų Daukšą
(lietuvių kalba)  

(Norint skaityti visus šio skyriaus tekstus, reikia instaliuoti rusiškus šriftus) 

1.   Bogdanas K. Mikalojus Daukša. Bronza // Konstantinas Bogdanas: skulptūros paroda. Katalogas. - V., 1986. - Reprod. 121. 
2.   Bogdanas K. Vienas lietuvių raštijos pradininkų, lietuviškų mokyklų steigėjas // Respublikinis pedagoginis muziejus. - K., 1986. - Reprod. 4. 
3.   Gaižauskaitė Rima. Exlibris. Gediminui - 650: Mikalojus Daukša, in memoriam [Reprod., nespalv. ] // Exlibris Gediminui - 650. Tarptautinis ekslibrisų konkursas: katalogas. - 1991. - P. 32. 
4.   Jansevičius A. Vilniaus universitetui - 400. - V., 1979. - M. Daukša (A. Šakalio graviūra: [Nuotr. ] Nr. 14. 
5.   Mikalojaus Daukšos tėviškės ąžuolas Babėnuose: [dab. Kėdainių miesto dalis] // Kėdainių krašto knygiai. - Kėdainiai, 1997 : Lietuviško žodžio pradžia: Civitas caiodunensis, 1500-1700 m. - P. 13. 
6.   Mikalojus Daukša // Katalikų pasaulis. - 1991. - Nr. 11/12 - P. 43 : nuotr. 
7.   Šakalys Rimantas. Mikalojus Daukša [Portr. Grafika] // Pasaulio lietuvis. - 1979 - Nr. 11/12 (121/122) - P. 3. 
8. Urbšys A. M. Daukšos skulptūra: (nuotr. ) // Kėdainių krašto knygiai. - Kėdainiai, 1997. - Kn. 1. : Lietuviško žodžio pradžia: Civitas. - P.
9. Bo??a?ac K. Mu?a?o?c Dayk?a. ?po??a. Ko?c?a?mu?ac Bo??a?ac. C?y??n?ypa. Ka?a?o? b?cmab?u. - M., 1987. - Penp. 121. 
10. Bo??a?ac K. Mu?a?o?c Dayk?a // // ?u?ba ?u?epa?yp?a?. - 1979, Nr. 5. - C. 113-114.  
Grožiniai literatūros kūriniai, skirti Mikalojui Daukšai
1. Vaičiūnaitė J. Vitražas Vilniaus universitetui. 1. Spaustuvė. // Vaičiūnaitė J. Šaligatvio pienės. Eilėraščiai. - V., 1980. - P. 114-115.
2. Kaminskas A. Ištrauka iš „Kėdainių kronikų”. [M. Daukšai]. Rinkinys „Poezijos prasme gyvi”: Euilėraščiai. – K., 1984. - P. 39-41.
3. Kaminskas A. Kėdainių kronikos. Istorinė publicistinė poema. - V., 1981. - P. 29 ir kt.
4. Mozūriūnas Vl. Jau varpinėje skambino šešias… [M. Daukšai]. // Rinktinė „Poezijos prasme gyvi”: Eilėraščiai. – K., 1984. P. 41-42.
5. Mozūriūnas Vl. Jau varpinėje skambino šešias… [M. Daukšai]. // Mozūriūnas V., Raštai. - T. 1. - V., 1971. - P. 188.
6.  Puišytė A. Iš elegijų Mikalojui Daukšai. // Rinkinys „Poezijos prasme gyvi”: Eilėraščiai. - K., 1984. - P. 42-43.
7. Puišytė A. Elegija. „Poezijos pavasaris”. - V., 1975. - P. 136.
8. Iš elegijų Mikalojui Daukšai. // Puišytė A. Neužmirštuolių skliautas. Eilėraščiai ir poemos. - V., 1989. - P. 28-30.
 

Informaciją pateikė Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų bazės darbuotojai


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15